Endring av 1072/2009-adgang til godsmarkedet

Kommisjonsforordning (EU) nr. 612/2012 av 9. juli 2012 om endring av bilag II og III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 om felles regler om adgang til markedet for internasjonal godstransport...

Commision Regulation (EU) No 612/2012 of 9 July 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 1072/2009 of the European Parliament and of the Council on common rules for access to the international road haulage marked...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.08.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: II. Veitransport

Status

Kommisjonsforordning (EU) nr. 612/2012 ble publisert i ” Official Journal of the European Union” den 10. juli 2012 og trådte i kraft 11. juli 2012. Kommisjonsforordningen er en endring av rettsakten som regulerer adgang til markedet for internasjonal godstransport (EF) nr. 1072/2009. Den sistnevnte rettsakten er ennå ikke en del av EØS-avtalen og det er ikke avklart når dette vil skje. Kommisjonsforordning 612/2012 kan derfor ikke tas inn i EØS-avtalen før hovedrettsakten er tatt inn i avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning nr. 612/2012 av 9. juli 2012 er en endring av bilag II og III til Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1072/2009 av 21. oktober 2009 om felles regler for adgang til markedet for internasjonal godstransport. Forordning 1072/2009 er en av tre forordninger om adgang til yrket- og markedet som transportør på vei og trådte i kraft i EU 4. desember 2011.

Endring i forordning 612/2012 bilag II går ut på at fargen på attesten for fellesskapstillatelsen for gods presiseres ved å angi fargenummer slik at fargen på tillatelsen skal være Pantone lyseblå 290, eller så nær denne fargen som mulig. Endringen i bilag III går ut på å presisere fargen på førerattesten slik at den skal være Pantone lyserød 182, eller så nær denne fargen som mulig. Begrunnelsen for begge endringene er at det er behov for å angi fargen mer presist med henblikk på å fremme homogeniteten og ha en ensartet fortolkning av forordning 1072/2009.


Merknader

Den nye rettsakten vil ikke medføre økonomiske eller administrative konsekvenser for private instanser eller offentlige myndigheter utover det som følger av forordning 1072/2009.

Endringen vil bli gjennomført i norsk rett ved forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Samferdselsdepartementet mener det er åpenbart unødvendig å gjennomføre en høring i Norge om endringsrettsakten, ettersom rettsakten ikke endrer vedtatt forodning 1072/2009 på vesentlige punkter.

Vurdering

Siden den nye rettsakten ikke innebærer materielle endringer av betydning påvirker den ikke norske interesser.

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 612/2012
Basis rettsaktnr.: 1072/2009
Celexnr.: 32012R0612

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.08.2012
Frist returnering standardskjema: 21.08.2012
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen