Gjennomføring av samarbeidsforordningen

Beslutning som endrer beslutning til gjennomføring av forordning om samarbeid mht gjensidig assistanse mellom nasjonale håndhevingsmyndigheter for forbrukervern...

Commission Decision amending decision implementing Regulation on cooperation between national authorities responsible for the enforcement of consumer protection laws as regards mutual assistance...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.08.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsbeslutningen er vedtatt i EU. Beslutningen er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 4. mars 2011. Beslutningen er tatt inn i EØS-avtalen 7. desember 2012.

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

Forslagets/rettsaktens innhold og formål.

Forordning 2006/2004/EF (samarbeidsforordningen) setter rammene for håndheving av fellesskapsregelverk om forbrukervern over landegrensene innen EØS-området. Den pålegger statene å ha håndhevingsorganer for hvert av de direktivene og forordningen som er opplistet i forordningens vedlegg. Håndhevingsorganet i landet hvor en forbruker er rammet, skal kunne anmode den tilsvarende myndighet i landet hvor handlingen har utspring (dvs. hvor den næringsdrivende er etablert) om å stoppe den ulovlige handlingen.

Beslutning 2007/76/EF og 2008/282/EF inneholder detaljerte saksbehandlingsregler for myndighetene som deltar i samarbeidet etter samarbeidsforordningen.  

Foreliggende beslutning, 2011/141/EF, endrer saksbehandlingsreglene på følgende punkter:

- kravene som gjelder sletting av opplysninger i databasen

- kravene til regelmessige innberetninger

- presiserer bestemmelsen for den koordinerende kompetente myndighets forpliktelser, deltakelsen i koordinerende håndhevelsesforanstaltninger og de opplysninger som minimum skal utleveres i den forbindelse.

Endringene skjer delvis som følge av praktiske erfaringer i samarbeidet og delvis for å bringe reglene i samsvar med uttalelse 6/2007 fra gruppen for beskyttelse av personer i forbindelse med behandling av personopplysniger nedsatt ved artikkel 29 i direktiv 95/46/EF og uttalelse fra den Europeiske Tilsynsfører for databeskyttelse.

Merknader

Gjeldende norsk lovgivning og politikk på området.

Både forordningen og de to tidligere beslutningene er tatt inn i EØS-avtalen og forordningen er gjennomført hovedsakelig gjennom markedsføringsloven. Fra norsk side har Forbrukerombudet en hovedrolle i samarbeidet. I tillegg deltar Medietilsynet, Sosial- og helsedirektoratet, Statens legemiddelverk, Luftfartstilsynet og Lotteritilsynet.

Beslutningen retter seg, i likhet med de to tidligere beslutningene, mot håndhevingsmyndighetene og ikke mot borgerne. Det anses ikke nødvendig med lov- eller forskriftsendringer for å gjennomføre beslutningen i norsk rett. 

Beslutningen antas å ikke få administrative eller økonomiske konsekvenser. Rettsakten skal således grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Sakkyndige instansers merknader

Beslutningen har vært diskutert i og stemt over av komiteen som er opprettet i forbindelse med forordningen. Fra norsk side deltar Forbrukerombudet i komiteen (men har ikke stemmerett). Etter Forbrukerombudets vurdering er innholdet i beslutningen uproblematisk. Bedre koordinering i behandling av saker som involverer flere enn to land har lenge vært etterlyst fra Forbrukerombudets side og endringene anses positive.  

Saken har vært behandlet av Spesialutvalget for forbrukersaker som fant rettakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/141/EF
Basis rettsaktnr.: 2006/2004/EF
Celexnr.: 32001D0141

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.07.2012
Frist returnering standardskjema: 17.08.2012
Dato returnert standardskjema: 28.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 228/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker