Identifikasjon og sporing av eksplosiver

Kommisjonsdirektiv 2012/4/EU av 22. februar 2012 som endrer direktiv 2008/43/EF om etablering av et system for identifisering og sporing av eksplosiver til sivilt bruk i henhold til rådsdirektiv 93/15/EØF...

Commission Directive 2012/4/EU of February 22, 2012 amending Directive 2008/43/EC setting up, pursuant to Council Directive 93/15/EEC, a system for the identification and traceability of explosives for civil uses ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.08.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Justis- og politidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXIX. Eksplosive varer til sivil bruk

Status

Direktivet ble publisert i OJ 23. februar 2012. (OJ L 121, 15.5.1993, p. 20) med dato for gjennomføring i EU-medlemslandene senest 4. april 2012, og ikrafttredelse 5. april 2013.

Sammendrag av innhold

Lunter, herunder sikkerhetslunter, og tennhetter/tennskruer, faller inn under bestemmelsene i direktiv 93/15/EØF, men brukes mer til fyrverkeri enn eksplosiver.  Risikoen ved misbruk av disse artiklene er vesentlig mindre enn ved misbruk av andre typer eksplosiver. Derfor er de nevnte artiklene, etter endringen, unntatt fra kravet til id-merkning og sporing av eksplosiver til sivil bruk. Videre har det tatt lengre tid enn forventet å utvikle elektroniske systemer for regelverket om id-merkning og sporing av eksplosiver. Det er derfor nødvendig å utsette ikrafttredelsen av Kommisjonsdirektiv 2008/43/EF. Direktiv 2008/43/EF er innlemmet i EØS-avtalen. Plikten til å merke eksplosiver er utsatt med ett år til 5. april 2013. Det finnes mye gammelt sprengstoff på lager, og det ville være urimelig å pålegge bransjen å utarbeide to forskjellige systemer for å holde oversikt. Derfor er plikten til å innføre et sporingssystem utsatt med tre år til 5. april 2015. En del artikler er for små til at de kan merkes med koden for produksjonsstedet og den elektroniske koden. For disse artiklene er det derfor, etter endringen, tilstrekkelig at merkingen utføres på hver minste forpakningsenhet. Dette skal imidlertid ikke gjelde for tennere og boostere. Disse må som et minimum være merket med koden for produksjonsstedet.  Hver minste forpakningsenhet til artikler som er for små til å merkes helt eller delvis, skal være forseglet. Direktivet innfører også nye regler om merking av detonerende lunte. Disse skal være merket på selve rullen.
Merknader
Det er nødvendig å tilføye de nye unntakene for lunter, sikkerhetslunter og tennhetter/tennskruer i forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff (eksplosivforskriften) § 15-1. Det vil også være nødvendig å endre overgangsbestemmelsen om ikrafttredelsen av bestemmelsene i eksplosivforskriften kapittel 15 i § 17-7 siste ledd.

Innføringen av de nye reglene antas å ikke ha nevneverdige økonomiske konsekvenser. De økonomiske og administrative konsekvensene følger av selve systemet for id-merking og sporing.


 

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling                                   

Vurdering

   Direktivet anses relevant og akseptabelt

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/4/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012L0004

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 24.02.2012
Frist returnering standardskjema: 06.04.2012
Dato returnert standardskjema: 22.02.2013
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker