Polysorbater i kokosmelk

Kommisjonsforordning (EU) nr. 583/2012 av 2. juli 2012 om endring av vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av polysorbater (E 432-436) i kokosmelk...

Commision Regulation (EU) No 583/2012 of 2 July 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of polysorbates (E 432-436) in coconut milk ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 2. juli 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at polysorbater (E 432-436) godkjennes brukt som emulgatorer i kokosmelk.

Kokosmelk er en fruktdrikk som lages ved at «fruktkjøttet» i kokosnøtten blandes med vann og homogeniseres. Kokosmelk har lett for å skille seg. Det er derfor et teknologisk behov for emulgatorer for å forhindre dette. I de landene der kokosmelk produseres, er polysorbater tillatt brukt, og ansett som de mest effektive emulgatorene.

Kokosmelk benyttes først og fremst i asiatiske matretter og desserter. Utvidelsen av bruk antas å øke eksponeringen med under 1 % av ADI (anbefalt daglig inntak). En utvidelse ansees derfor ikke å innebære noen helsemessig risiko.

Det er ikke innhentet uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), men det forventes at EFSA gjør en ny inntaksberegning av polysorbater i forbindelse med re-evalueringen av disse tilsetningsstoffene som er planlagt ferdig i 2016.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 23. juli 2012, og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas å gi en mer stabil kokosmelk, noe som vil være positivt både for virksomhetene som produserer/importerer produktet og for forbrukerne.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.


 Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert ved skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet har ingen informasjon om forbruket av kokosmelk i Norge, men antar at det er relativt likt det europeiske forbruket.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 583/2012
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32012R0583

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.07.2012
Frist returnering standardskjema: 31.08.2012
Dato returnert standardskjema: 01.11.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2012
Høringsfrist: 02.01.2013
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen