Sikkerhetskontroll av ansatte

Kommisjonsforordning (EU) nr. 711/2012 av 3. august 2012 som endrer forordning nr. 185/2010 om fastsettelse av detaljerte tiltak for gjennomføring av felles grunnleggende standarder for lutfartssikkerhet så langt det gjelder metoder som brukes for gjennomsøking andre personer enn passasjerer og g...

Commission Implementing Regulation (EU) No 711/2012 of 3 August 2012 amending Regulation (EU) No 185/2010 laying down detailed measures for the implementation of the common basic standards on aviation security as regards the methods used for screening persons other than passengers and items carri...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.08.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.11.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Forordningen og beslutningen ble vedtatt i EU henholdsvis 3. og 23. august 2012. Regelverket har trådt i kraft i EU. For Norge som EØS-medlem må forordningen og beslutningen inntas i EØS-avtalen før den kan gjøres gjeldende som norsk rett. Dersom regelverket inntas i EØS-avtalen, vil det bli gjennomført i norsk rett ved endring av forskrift 1. mars 2011 nr. 214 om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten mv. Frist for returnering av Standard Sheet var 18. september 2012 for forordningen og 18. oktober 2012 for beslutningen.

De generelle gjennomføringsbestemmelsene i kommisjonsforordning (EU) nr. 272/2009 åpner for at detaljerte gjennomføringsbestemmelser kan tillate bruk av utstyr til påvisning av spor av sprengstoffer (ETD) og bombehund (EDD) ved sikkerhetskontroll av personer som ikke er passasjerer og gjenstander disse bringer med seg. For å kunne ta i bruk disse metodene må det fastsettes detaljerte gjennomføringsbestemmelser.   På bakgrunn av dette ble kommisjonsforordning (EU) nr. 711/2012 som endrer forordning (EU) nr. 185/2010 og kommisjonsbeslutning C(2012)5880 som endrer beslutning C(2010)774, så langt det gjelder metoder som benyttes for sikkerhetskontroll av personer som ikke er passasjerer og gjenstander de bringer med seg, vedtatt i EU henholdsvis 3. august 2012 og 23. august 2012. Formålet med regelverksendringen er å gjøre sikkerhetskontrollen av personer som ikke er passasjerer og gjenstander disse bringer med seg mer effektiv, og herunder ta hensyn til de særlige forhold som gjelder sikkerhetskontroll av ansatte på lufthavnen og flygende personell ("ansatte"). Regelverket innebærer ingen endring hva angår lufthavnoperatørens mulighet til å benytte metalldetektorportal (WTMD) som sikkerhetskontrollmetode, og håndsøk som etterkontrollmetode, av de ansatte. Det som er nytt er at utstyr til påvisning av spor av sprengstoff (ETD) eller bombehunder (EDD) kan benyttes som etterkontrollmetode. Videre åpnes det for at ansatte kan ha på seg yttertøy, samt la væske (LAGs) og PC ligge i håndbagasjen. Imidlertid vil en etterkontroll kunne medføre at yttertøy må tas av, og at LAGs og PC må tas ut av håndbagasjen. For sikkerhetskontrollpunkter som utelukkende benyttes av ansatte er det tilstrekkelig at WTMD oppfyller kravene til standard 1, mens WTMD som benyttes for sikkerhetskontroll av passasjerer må oppfylle kravene til standard 2, hva angår deteksjonskapasitet. Videre innebærer endringen at det ved sikkerhetskontroll av ansatte også kan benyttes EDD og ETD i uforutsigbar veksling med håndsøk, WTMD eller security skannere. Når det gjelder gjenstander de ansatte bringer med seg, herunder håndbagasje, kan EDD og ETD benyttes som metode for etterkontroll, eller i uforutsigbar veksling med håndsøk, røntgenutstyr eller systemer for påvisning av sprengstoffer (EDS). Det gjøres oppmerksom på at beslutning C(2012)5880 inneholder utfyllende krav i tilknytning til sikkerhetskontroll av ansatte og gjenstander de bringer med seg. Vedlegget til beslutningen er hemmelig og det gjøres derfor ikke rede for detaljene i dette. Merknader Det vil kunne påløpe utgifter for lufthavnoperatørene i forbindelse med innkjøp av utstyr i den grad det er nødvendig. Utgiftene vil variere avhengig av hvilket utstyr det er nødvendig å kjøpe inn. EDD vil ikke kunne benyttes som kontrollmetode, da Norge per i dag ikke har noen bombehunder (EDD) som oppfyller kravene i forordning (EU) nr. 185/2010 og beslutning C(2010)774. Sakkyndige instansers merknader Regelverket ble sendt på ekstern høring 25.september 2012 med høringsfrist 12. november 2012.

Vurdering

Forordning (EU) nr. 173/2012 og beslutning C(2012)1228 er å anse som EØS-relevant, og anbefales inntatt i EØS-avtalen. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 711/2012
Basis rettsaktnr.: 300/2008
Celexnr.: 32012R0711

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.08.2012
Frist returnering standardskjema: 18.09.2012
Dato returnert standardskjema: 29.11.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 023/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 25.09.2012
Høringsfrist: 12.11.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 14.02.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.03.2013

Lenker

Til toppen