Voksing av kokte egg med skall

Kommisjonsforordning (EU) nr. 675/2012 av 23. juli 2012 om endring av vedlegg II til parlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår anvendelse av talkum (E 553b) og karnaubavoks (E 903) på fargede kokte egg med skall og anvendelse av skjellakk (E 904) på kokte egg med skal...

Commision Regulation (EU) No 675/2012 of 23 July 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of Talc (E 553b) and Carnauba wax (E 903) on unpeeled coloured boiled eggs and the use of Shellac (E 904) on unpeeled boiled...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 24.08.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.09.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 23. juli 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at talkum (E 553b), karnaubavoks (E 903) og skjellakk (E 904) godkjennes brukt som overflatebehandlingsmiddel på kokte egg med skall.

Talkum (E 553b), karnaubavoks (E 903) og skjellakk (E 904) vil bli benyttet som overflatebehandling av dekorerte kokte egg med skall slik at eggene fremstår mer eller mindre blanke. I tillegg vil bruken av skjellakk (E 904) på kokte egg med skall være konserverende og gi lengre holdbarhetstid.

Det er ikke forventet at disse tre tilsetningsstoffene migrerer til de spiselige delene av egget på grunn av lav løselighet og høy molekylvekt. Den utvidede bruken av talkum, karnaubavoks og skjellakk og vil derfor ikke påvirke menneskers helse, og det er dermed ikke nødvendig å innhente uttalelse fra Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA).

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 13. august 2012, og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008 skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten gir muligheten for produksjon av blanke dekorative kokte egg med skall, og med forlenget holdbarhet. Virksomheter som produserer slike egg, kan muligens få en økonomisk fordel.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert på skriftlig prosedyre i Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 675/2012
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32012R0675

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.07.2012
Frist returnering standardskjema: 11.09.2012
Dato returnert standardskjema: 01.11.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.03.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 034/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.11.2012
Høringsfrist: 02.01.2013
Frist for gjennomføring: 16.03.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker