8. endring til direktiv 96/98/EF om skipsutstyr

Kommisjonsdirektiv 2012/32/EU av 25. oktober 2012 som endrer Rådsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr...

Commission Directive 2012/32/EU of 25. October 2012 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.12.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XXXII. Skipsutstyr

Status

Kommisjonsdirektiv 2012/32/EU ble fastsatt 25. oktober 2012.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsdirektiv 2012/32/EU endrer vedlegg A.1 og A.2 til råds- og parlamentsdirektiv 96/98/EF om skipsutstyr (skipsutstyrsdirektivet) for åttende gang. Skipsutstyrsdirektivet gir regler om utstyr som plasseres om bord på skip som går i internasjonal fart og inneholder også krav til testing- og prøvestandarder. Kravene i skipsutstyrsdirektivet baserer seg på internasjonale konvensjoner og tilhørende teststandarder. De internasjonale kravene og teststandarder endres over tid, og utløser tilsvarende behov for oppdateringer i skipsutstyrsdirektivet. I tillegg til overgangsbestemmelser for utstyr godkjent etter eksisterende standarder gjelder endringene først og fremst flytting av produktgrupper mellom A1 (liste over utstyr som det finnes detaljerte prøvestandarder for) og A2 (liste over utstyr som det ikke finnes detaljerte prøvestandarder for), samt tillegg av nye produktgrupper.

Merknader

For å holde tritt med endringene i IMOs (den internasjonale skipsfartsorganisasjon) regelverk, har Kommisjonen lagt opp til at vedleggene A.1 og A.2 til skipsutstyrsdirektivet skal oppdateres årlig. Det er i norsk interesse at kravene i skipsutstyrsdirektivet stemmer overens med kravene som følger av IMOs instrumenter.

Endringsdirektivet er vedtatt etter forskriftsprosedyren med kontroll, og Kommisjonens ekspertkomite for sjø- og miljøsikkerhet (COSS) ble konsultert. COSS var enige i Kommisjonens forslag. Norge er representert i COSS ved NHD/Sjøfartsdirektoratet.

I tillegg til Sjøfartsdirektoratet har Post- og teletilsynet og tekniske kontrollorgan utpekt av Norge kommet med innspill til det nye vedlegget. Kommisjonen holdt blant annet et høringsmøte i 17. juli 2012 om forslaget til endringer hvor Sjøfartsdirektoratet deltok.

Skipsutstyrsdirektivet og de senere endringsdirektivene er tatt inn i EØS-avtalen vedlegg XIII nr 56d og vedlegg II kapittel XXXII nr 1.

Sakkyndige instansers merknader

Endringsdirektivet har vært på høring blant rederiorganisasjonene, og de tekniske kontrollorganene i Norge har vært delaktige i prosessen med det nye vedlegget. Det framkom ingen merknader i høringsrunden.

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Direktivet anses relevant og akseptabelt, og kan  innlemmes i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/032/EU
Basis rettsaktnr.: 1996/098/EF
Celexnr.: 32012L0032

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.11.2012
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 30.11.2013
Til toppen