Endringer i plastforordningen

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1183/2012 av 30. november 2012 om endringer og rettelser i forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og gjenstander som er bestemt til å komme i kontakt med næringsmidler....

Commission Regulation (EU) No 1183/2012 of 30 November 2012 amending and correcting Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food....

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.12.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 10.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer og retter unionslisten over godkjente monomerer, andre utgangsstoffer, makromolekyler fremstilt ved mikrobiell fermentering, tilsetningsstoffer og polymerisasjonshjelpestoffer, med tilhørende grupperestriksjoner for stoffer og merknader for samsvarskontroll i punktene 1, 2 og 3 og de respektive tabellene 1, 2 og 3 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og gjenstander som er bestemt til å komme i kontakt med næringsmidler (plastforordningen).

Endringene går ut på at noen nye "stoffer" legges til i listen over godkjente "stoffer" og at bruksvilkårene for noen "stoffer" som allerede er godkjent endres i tabell 1 i punkt 1 i vedlegg I til plastforordningen. Alle endringene er basert på og i samsvar med EFSAs uttalelser om "stoffene".

Forordningen retter også noen utilsiktede feil av mer teknisk art i vedlegg I til plastforordningen. Et CAS-nr. som ble fjernet i forbindelse med overgangen fra plastdirektivet til plastforordningen settes inn igjen for stoffnr. 257 i 1 tabell 1 i punkt 1 i vedlegg I. Dessuten endres en vag henvisning til simulant D til en mer spesifikk henvisning til simulant D 2 i merknad nr. 4 i i oversikten over merknader om samsvarskontroll i tabell 3 i punkt 3 i vedlegg I.

Forordningen inneholder dessuten en overgangsbestemmelse som gjør at plastmaterialer og gjenstander som lovlig er satt i omsetning før 1. januar 2013, men som ikke er i samsvar med de nye bestemmelsene, forsatt kan settes i omsetning frem til 1. januar 2014. Slike plastmaterialer og gjenstander kan deretter sluttselges uten at det er satt noen konkret tidsfrist for dette.

Til orientering har forordningen (1183/2012) nå blitt rettet i OJ L 349, 19.12.2012, side 77. Rettelsen gjelder visse opplysninger i oppføringen av stoffnr. 858 i tabell 1 i punkt 1 i vedlegg I til forordning (EU) nr. 10/2011.

Merknader

Rettslige konsekvenser:  Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (matkontaktforskriften). Økonomiske, administrative og andre konsekvenser:Vi kan ikke se at gjennomføring av rettsakten i norsk rett vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning, verken for norske virksomheter, myndighetene eller samfunnet for øvrig. Rettsakten inneholder dessuten overgangsbestemmelser som uansett ville kunne ha redusert eventuelle uheldige konsekvenser av rettsakten.

Sakkyndige instansers merknader

Regelverket er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalgetfor næringsmidler fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1183/2012
Basis rettsaktnr.: 1935/2004
Celexnr.: 32012R1183

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2012
Frist returnering standardskjema: 25.01.2013
Dato returnert standardskjema: 16.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 18.01.2013
Høringsfrist: 16.03.2013
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen