Økodesign, endelig arbeidsplan 2012-2014

Kommisjonens arbeidsdokument, fastsettelse av endelig arbeidsplan for 2012-2014 under økodesigndirektivet ...

Commission staff working document (SWD), establishing of the Working Plan 2012-2014 under the Ecodesign Directive...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.12.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Arbeidsplanen ble ferdigbehandlet av energiarbeidsgruppen i Rådet 07.12. 2012 og har status som endelig arbeidsplan. Oppstart av forberedende studier for produkter under arbeidsplanen kan trolig forventes i 2. eller 3. kvartal 2013.

Sammendrag av innhold

Det utstedes treårige arbeidsplaner under direktiv 2009/125/EF (økodesigndirektivet).
Den foreliggende arbeidsplanen gjelder for perioden 2012-2014 og er den andre i rekken av arbeidsplaner. Planen avløser arbeidsplan I som var gjeldende for 2009-2011.

Arbeidsplanens formål er å identifisere en indikativ, men ikke uttømmende, liste over produktgrupper som skal prioriteres ved oppstart av nye forberedende studier som senere kan munne ut i forordninger under økodesigndirektivet og energimerkedirektivet (2010/30/EF).

De identifiserte produktgruppene i arbeidsplanen er inndelt i to kategorier, prioritert liste og betinget liste. Tabellen nedenfor viser de foreslåtte produktgruppene i de to kategoriene samt de tilhørende estimerte årlige potensielle besparelser som vil kunne oppnås dersom det settes energieffektivitetskrav til produktgruppene.

 

Prioritert liste Estimert årlig energisparingspotensial i frem til 2030 (TWh/år)
Vannrelaterte produkter (eks vannarmatur)245
Vindusprodukter for bygninger218
Dampkjeler < 50 MW (eks olje- og kullfyrte kjeler)51
Kraftkabler51
Bedriftsservere, datalagringsenheter og datautstyr38
Smart målere/apparater223
Betinget listeEstimert årlig energisparingspotensial i frem til 2030 (TWh/år)
Fortrengningspumper (positive displacement pumps) (eks. stempelpumper, skrue pumper)75
Småmotorer (lavytelsesmotorer) [F.H.P.] < 200 MW (eks hjelpefase vekselstrøm induksjonsmotor, børsteløs likestrømsmotor)72
Belysningsstyring/-systemer169
Oppvarmingsstyring87
Termiske isolasjonsprodukter for bygninger416

Merknader

Økodesigndirektivet er hjemlet i Traktat om den Europeiske Union (TEU), EU-traktatens artikkel 95.

For en rekke av produktene i arbeidsplanen vil det også bli fastsatt krav om energimerking etter rammebestemmelsene i direktiv 2010/30/EF (energimerkedirektivet for energirelaterte produkter).

Energimerkedirektivet er hjemlet i Traktat om den Europeiske Unions Funksjonsmåte (TEUF- traktaten), artikkel 194 (2).

Gjeldende norsk lovgivning på økodesignområdet er LOV 1976-06-11 nr 79: Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) med underliggende forskrift 2011.02.23 nr 0190: Forskrift om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften).

På energimerkeområdet gjelder LOV 1981-12-18 nr 90: Lov om merking av forbruksvarer m.v. (Lov om merking av forbruksvarer) med (de) underliggende energimerkeforskrift(er).

Økodesigndirektiv II (direktiv 2009/125/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen 1.7.2011 ved EØS-komitebeslutning nr. 67/2011 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift 23. februar nr 190 om miljøvennlig utforming av energirelaterte produkter (økodesignforskriften) som trådte i kraft 1. mars 2011. Dersom arbeidsplanen avføder forordninger for de omtalte produktene, vil forordningene gjennomføres i Norge gjennom endringer i økodesignforskriften.

Energimerkedirektiv II (direktiv 2010/30/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 07.12.2012 ved EØS-komitebeslutning nr. 217/2012. Direktivet er enda ikke gjennomført i norsk rett pga reservasjon fra Island. Et utkast til forskrift som gjennomfører direktivet, energimerkeforskriften for produkter, er sendt på høring med frist 17.12. 2012. Den endelige forskriften forventes å tre ikraft etter at Island har godtatt direktivet. Dersom arbeidsplanen avføder forordninger for de omtalte produktene, vil forordningene gjennomføres i Norge gjennom endringer i den kommende energimerkeforskriften for produkter.

Sakkyndige instansers merknader

NVEs merknader: NVE har ikke hatt arbeidsplanen på høring i Norge. NVE prioriterte heller ikke aktiv deltagelse i Kommisjonens utarbeiding av arbeidsplan for 2012-2014.  

Vurdering

NVE vil følge opp planen blant annet for å identifisere mulige problematiske forhold ved utarbeidelsen av økodesign- og energimerkekrav til enkelte av produktene. Det er for eksempel grunn til å tro at bruken av primærenergifaktoren lik 2,5, som gir en maksimal teoretisk virkningsgrad på 40% for elektriske produkter, også vil kunne gjøre seg gjeldende for enkelte produkter i den nye arbeidsplanen.
Så langt NVE kjenner til, skal det finnes norske produsenter av vinduer, kraftkabler og termisk isolasjonsmateriale for bygninger. NVE er interessert i informasjon om eventuelle norske produsenter for produkter innenfor de identifiserte produktgruppene i arbeidsplanen.


Når de ulike forberedende studiene starter opp, vil NVE legge vekt på å informere norske interessenter slik at de får mulighet til å komme med i arbeidet i tidlig fase.

Andre opplysninger

Link til Rådets hjemmesider:

http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?lang=EN&ssf=DATE_DOCUMENT+DESC&fc=REGAISEN&srm=25&md=400&typ=Simple&cmsid=638&ff_COTE_DOCUMENT=&ff_TITRE=ecodesign&ff_FT_TEXT=&ff_SOUS_COTE_MATIERE=&dd_DATE_REUNION=&single_comparator=&single_date=&from_date=&to_date&rc=1&nr=99&page=Detail

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen