Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

REACH/XVII/bly

Kommisjonsforordning (EU) nr. 836/2012 av 18. september 2012 om endring i vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensninger av kjemikalier (REACH) vedrørende bly...

Commission Regulation (EU) No 836/2012 amending Regulation (EC) No 1907/2006 on the registration, evaluation, authorisation and restrictions of chemicals (REACH) as regards lead...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.12.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 30.01.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Rettsakten ble vedtatt 18. september 2012 og den ble innlemmet i EØS-avtalen 3. mai 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 72/2013.

Norge deltar aktivt i de aktuelle gruppene knyttet til arbeid med gjennomføring, oppfølging og videreutvikling av REACH-regelverket som er ett av de helt sentrale og viktigste systemregelverkene på kjemikalieområdet. Deltakelse omfatter komiteene i det europeiske kjemikaliebyrået ECHA og møter for ansvarlige myndigheter (CA). Videre bidrar Norge med faglige innspill og utarbeidelse av såkalte dossiers (dokumentasjon) for utvalgte stoffer i forhold til godkjenningsprosedyren og restriksjonsbestemmelser i REACH-regelverket. Myndighetene er i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Ved Kommisjonsforordning (EU) nr. 836/2012 endres vedlegg XVII i forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH. Vedlegg XVII i REACH omhandler begrensninger på fremstilling, omsetning og bruk av visse farlige stoffer, stoffblandinger og produkter. Gjennom Kommisjonsforordning (EU) nr. 836/2012 innføres forbud mot bly og blyforbindelser i smykker. Forordningen gjelder for smykker, bijouteri og hårpynt, inkludert armbånd, halskjeder, ringer, piercingsmykker, armbåndsur (tilgjengelige komponenter), håndleddsartikler, brosjer og mansjettknapper. Forbudet gjelder innhold på 0,05 vektprosent bly eller mer. Forbudet gjelder for hvert enkeltledd som smykker består av. For følgende materialer er det fortsatt noen unntak fra forbudet; edelstener, halvedelstener, krystallglass og visse emaljer. Forbudet omfatter smykker som bringes i omsetning for første gang den 9. oktober 2013 eller senere. Forbudet gjelder ikke for smykker som ble produsert før 10. desember 1961. Bakgrunnen for dette forbudet er at det har forekommet flere tilfeller hvor barn har blitt forgiftet etter at de har sugd på eller svelget smykker som inneholder bly.

Kommisjonen skal innen 9. oktober 2017 revurdere bestemmelsene for bly blyforbindelser i smykker i lys av ny vitenskapelig dokumentasjon, herunder tilgjengelige alternativer og migrasjon av bly fra de produkttypene som forordningen omfatter.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH - er hjemlet i traktatens artikkel 95.

Rettslige konsekvenser: Forordning (EF) nr. 1907/2006 REACH ble innlemmet i EØS-avtalen i 2008 og er gjennomført i norsk rett ved forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Gjennomføring av forordning (EU) nr. 836/2012 vil skje ved endring i REACH-forskriftens vedlegg XVII. 

Administrative/økonomiske konsekvenser: Gjennomføring av forordning (EU) nr. 836/2012 er vurdert til å ikke ha vesentlige administrative og/eller økonomiske konsekvenser.

Gruppe 2: Forordning (EU) nr. 836/2012 er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

Dokumenter knyttet til endringer i det aktuelle regelverket legges ut på hjemmesiden til Klima- og forurensningsdirektoratet sammen med annen informasjon og nyheter om REACH-regelverket.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Hovedrettsakten - forordning (EF) nr. 1907/2006 - er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett. Det er sentral for de parter som berøres av REACH-regelverket, herunder myndigheter og aktuell norsk industri, å ha et tilsvarende oppdatert regelverk som resten av EU/EØS.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0836/2012
Basis rettsaktnr.: 1907/2006
Celexnr.: 32012R0836

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.10.2012
Frist returnering standardskjema: 12.11.2012
Dato returnert standardskjema: 01.02.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 072/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen