Salmonella i flokker av kalkun

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1190/2012 av 12. desember 2012 vedrørende et unionsmål for reduksjon av Salmonella Entiritidis og Salmonella Typhimurium i flokker av kalkun, som angitt i europarlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2160/2003...

Commission Regulation (EU) No 1190/2012 of 12 December 2012 concerning a Union target for reduction of Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium in flocks of turkeys, as provided for in Regulation (EC) No 2160/2003 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.12.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 21.02.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble ferdigbehandlet i kommisjonen 18. juli 2012 og deretter sendt på scrutiny-høring før den ble endelig vedtatt i EU 12. desember 2012.

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten, forordning (EU) nr. 1190/2012, fastsetter et endelig unionsmål for reduksjon av forekomsten av Salmonella hos flokker av kalkun i henhold til kravet i forordning (EF) nr. 2160/2003 (zoonoseforordningen). Når disse bestemmelsene er gjennomført, vil det være fastsatt endelig mål om reduksjon av forekomsten av Salmonella for alle typer fjørfe. Rettsakten tar utgangspunkt i en risikovurdering fra EFSA og omfatter Salmonella Enteritidis og Salmonella Typhimurium, inkludert monofasiske varianter, som man antar oftest er årsak til salmonellainfeksjon hos mennesker. Det norske regelverket vil videreføre det nasjonale kravet som omfatter alle serotyper av Salmonella. I den nye rettsakten er det videre angitt krav om at resultatene fra prøvene tatt av hver flokk av kalkuner, skal være en del av matkjedeinformasjonen som kreves i henhold til vedlegg II i forordning (EF) nr. 853/2004.EU- kommisjonen har i den nye rettsakten også åpnet for at nasjonale myndigheter kan tillate at flokker av saktevoksende økologiske kalkuner eldre enn 100 dager gamle kan testes i løpet av de siste 6 ukene før slakting. I dag er det krav om at alle kalkuner skal testes i løpet av de tre siste ukene før slakting.

Merknader

Rettsakten krever en endring i forskrift 8. juni 2007 nr. 603 om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg (salmonellaforskriften), som er nasjonal, og i forskrift 23. desember 2005 nr. 1703 om kontroll av salmonella og andre matbårne zooonotiske smittestoffer (henvisningsforskriften) når rettsakten tas inn i EØS-avtalen.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Endringene i forskriftene vil ikke endre dagens norske praksis i forhold til prøvetaking, analyser eller kravene til å varsle slakteriet om resultatene fra prøvetakingen. Gjennomføring av utkast til ny rettsakt vil derfor ikke medføre vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser for Mattilsynet eller næringen.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel. 

Vurdering

Selv om rettsakten åpner opp for at saktevoksende kalkuner testes i løpet av de siste 6 ukene før slakting, foreslår Mattilsynet å beholde dagens krav om testing i løpet av de siste tre ukene for alle kalkuner, også saktevoksende økologiske kalkuner eldre enn 100 dager. Bakgrunnen for dette er at Norge er innvilget salmonellagarantier begrunnet i vårt helhetlige og strenge salmonellakontrollprogram. Det er videre vist at nedsmitting av besetning kan skje (for eksempel via fôr) helt frem til slakting. Disse forskriftsendringene vil ikke påvirke den norske salmonellagarantien. Kravene angitt i salmonellagarantien fortsatt må følges ved EØS-samhandel/inførsel av kalkunkjøtt til Norge.

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1190/2012
Basis rettsaktnr.: 2160/2003
Celexnr.: 32012R1190

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2012
Frist returnering standardskjema: 25.01.2013
Dato returnert standardskjema: 01.03.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 103/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 12.12.2012
Høringsfrist: 08.03.2013
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen