EØS-notatbasen

Beslutning nr. E3

Den administrative kommisjon for koordinering av trygdeordningers beslutning nr. E3 av 19. oktober 2011 om overgangsperioden fastsatt i artikkel 95 i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 987/2009...

DECISION No E3 of 19 October 2011 concerning the transitional period as defined in Article 95 of Regulation (EC) No 987/2009 of the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.02.2012

Spesialutvalg: Trygd

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Arbeidsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg VI. Trygd

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

EØS-komitéen vedtok innlemmelse av AC-beslutning nr. E3 i EØS-avtalen ved beslutning nr. 165/2012 av 28. september 2012 som trådte i kraft 29. september 2012. Beslutninger fattet av Den administrative kommisjon er ikke-bindende rettsakter som "avtalepartene skal ta tilbørlig hensyn til", jf. vedlegg VI til EØS-avtalen. Gjennomføring av disse rettsaktene skal ikke notifiseres til
ESA.
  

Sammendrag av innhold

Artikkel 95 i gjennomføringsforordningen (EF) nr. 987/2009 til forordning (EF) nr. 883/2004 fastsetter at etter en overgangsperiode skal all utveksling av opplysninger mellom medlemsstatene skje elektronisk, og dagens papirblanketter vil i stor grad bli borte. Bare såkalte portable papirblanketter som den enkelte trenger å ha med seg, vil fortsatt bli utstedt (herunder A1, tidligere E 101). 

Overgangsperioden skulle opprinnelig utløpe 24 måneder fra ikrafttredelsen, dvs. 1. mai 2012. Den administrative kommisjon kan imidlertid avtale en passende forlengelse dersom den nødvendige fellesskapsstruktur (Electronic Exchange of Social Security Information - EESSI) forsinkes vesentlig i forhold til ikrafttredelsen av gjennomføringsforordningen. Fordi det har vært store forsinkelser, ble det etter anbefaling fra Den tekniske kommisjon enighet i Den administrative kommisjon på møtet 19. oktober 2011 om forlengelse av overgangsperioden frem til 1. mai 2014. Den administrative kommisjon kan imidlertid se på beslutningen igjen, på grunnlag av en samlet plan og analyse av Styringskomiteen for EESSI (EESSI Project Steering Committee).

Merknader

Beslutningen ble vedtatt av Den administrative kommisjon 19. oktober 2011 med hjemmel i forordning (EF) nr. 883/2004 artikkel 72 (a) om tolkningsspørsmål. Den vil ikke kreve endringer i norsk rett. 

Teksten er ifølge Kommisjonen relevant for EØS og EU/Sveits-avtalene.

Beslutningen er formelt en ikke-bindende rettsakt, og den krever ikke endringer norsk rett.

Beslutning nr. 76/2011 om innlemmelse av forordning (EF) nr. 883/2004 m.fl. i EØS-avtalen ble vedtatt av EØS-komitéen 1. juli 2011 og trådte i kraft 1. juni 2012.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av relevante organer på departements- og direktoratsnivå uten at det har fremkommet merknader.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel for Norges vedkommende.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/XXX/EF
Basis rettsaktnr.: 0883/2004/EF
Celexnr.: 32011DXXXX

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2012
Frist returnering standardskjema: 29.02.2012
Dato returnert standardskjema: 01.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 165/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 29.09.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: