Biocider-bendiocarb/18

Kommisjonsdirektiv 2012/3/EU av 9. februar 2012 om endring av direktiv 98/8/EF om inkludering av bendiocarb som et aktivt stoff i vedlegg I...

Commission Directive 2012/3/EU of 9 February 2012 amending Directive 98/8/EC to include bendiocarb as an active substance in Annex I thereto...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.02.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Direktiv 2012/3/EU ble vedtatt 9. februar 2012.
Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder berørt norsk industri.

Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 162/2012 av 28. september 2012.

Sammendrag av innhold

Ved direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - ble det innførte regler om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EØS-markedet.
Ved direktiv 2012/3/EU inkluderes stoffet bendiocarb som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 98/8/EF og kan benyttes i produkttype 18, det vil si i insektmidler, acaricider og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Det knyttes strenge betingelser til godkjenning av produkter som inneholder disse stoffene.
Medlemsstatene må sikre at godkjenninger gis med følgende betingelser:
• Produkter skal ikke benyttes til behandling av overflater som rengjøres ofte med vann bortsett fra behandling av sprekker og enkeltvise flekker.
• Ved bruk av produkter som er godkjent til industriell bruk skal verneutstyr benyttes.
• Der hvor det er relevant skal det iverksettes tiltak for å hindre at trekkbier får adgang til behandlede bol ved å fjerne vokskaker eller blokkere inngangen.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten; Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.
Rettslige konsekvenser; Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 ved EØS-komitébeslutning nr. 32/2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.
Gjennom bestemmelser i direktiv 2012/3/EU inkluderes stoffet bendiocarb som aktivt stoff i vedlegg I til direktiv 98/8/EF. Gjennomføring av direktiv 2012/3/EU vil skje ved endringer i biocidforskriften. Høringsdokumentene om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no.
Økonomiske/administrative konsekvenser; Kostnader forbundet med gjennomføring av inkluderingsdirektiver vil for myndighetene være knyttet til behandling av produktgodkjenning, kostnadene dekkes gjennom gebyrer, jf biocidforskriften § 34 og vedlegg 4 (gebyrsatsene). Bestemmelsen er i tråd med artikkel 25 i biociddirektivet (98/8/EF) om at kostnader forbundet med forvaltning av biociddirektivet skal dekkes gjennom gebyrer. Kostnader for aktører er knyttet til utarbeidelse av datagrunnlag for søknader og gebyrer knyttet til produktsøknader. Gjennomføring av inkluderingsdirektiv gir et harmonisert marked med like rammebetingelser for både norsk og europeisk industri i forbindelse med ev søknader om å bruke de aktuelle stoffene i trebeskyttelsesmidler.
Gruppe 2; Direktiv 2012/3/EU er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Direktiv 20112/3/EU er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.
Høringsdokumenter om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no.

Vurdering

Direktiv 2012/3/EU er en oppfølging av bestemmelser i direktiv 98/8/EF. Direktiv 98/8/EF er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett (biocidforskriften).
Det er viktig at Norge får tilsvarende oppdatert regelverk på området som resten av EØS-området. Et aktivt stoff (biocid) kan kun inkluderes i vedlegg I dersom det har vært gjennom en grundig risikovurdering, og konklusjonen er at det ikke er uakseptable helse- og/eller miljørisiko knyttet til bruk av stoffet. En godkjenning av et aktivt stoff (biocid) er alltid knyttet til en gitt type biocidprodukt, og er derfor begrenset til ett eller flere bestemte bruksområder. Dette innebærer en kontrollert bruk av stoffet. En slik kontrollert bruk av det aktuelle stoffet bidrar til økt beskyttelse av miljøet og menneskers helse. Berørt norsk industri gis tilsvarende rammebetingelser og for norske myndigheter er det sentralt i forhold til håndhevelse å ha et oppdatert regelverk på området.
Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0003/EF
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32012L0003

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.02.2012
Frist returnering standardskjema: 26.03.2012
Dato returnert standardskjema: 06.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 162/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 06.07.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 07.08.2012

Lenker