Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 91/2012 av 2. februar 2012 om godkjenningen av Bacillus subtilis (CBS 117162) som fôrtilsetningsstoff for avvent smågris og slaktegris (innehaver av godkjenningen Krka d.d.)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 91/2012 of 2 February 2012 concerning the authorisation of Bacillus subtilis (CBS 117162) as a feed additive for weaned piglets and pigs for fattening (holder of the authorisation Krka d.d.)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.02.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av et preparat av Bacillus subtilis (CBS 117162) som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris inntil 35 kg levendevekt og til slaktegris. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnr. 4b1824. Mikroorganismen er ikke genmodifisert, og preparatet er ikke godkjent tidligere.

Preparatet er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA), som finner det trygt i bruk. Det har potensial til å øke tilveksten hos griser. Godkjenningen setter krav til minste tillatte mengde av preparatet på 2x109KDE (kolonidannende enheter)/kg fullfôr, for at det skal ha ønsket effekt. Analysemetode for preparatet er angitt i godkjenningen.

Godkjenningen er gitt fram til 23. februar 2022. Den er i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) følger av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.
Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da tilsvarende preparater allerede er i bruk. Fôrindustrien får enda flere preparater med samme formål å velge blant. Da dette preparatet kan brukes både i smågrisfôr og slaktegrisfôr, kan det medføre en effektiviseringsgevinst. Hvorvidt fôrindustrien ønsker å ta i bruk preparatet, vil avhenge av økonomiske og praktiske forhold ved den enkelte virksomheten.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 91/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0091

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.02.2012
Frist returnering standardskjema: 22.02.2012
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 02.04.2012
Høringsfrist: 22.05.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker