Girskifte indikator

Kommisjonsforordning (EU) nr. 65/2012 av 24. januar 2012 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 med hensyn til gearskifteindikatorer (GSI) og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/46/EF ...

Commission Regulation (EU) No 65/2012 of 24 January 2012 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards gear shift indicators and amending Directive 2007/46/EC of the European Parliament and of the Council ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.02.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forodningen ble vedtatt i EU 24. januar 2012 og kom til anvendelse i EU den 3. februar 2012. Forordningen har vært på nasjonal høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 28. september 2012, beslutning nr. 157/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold

I henhold til forordning (EF) nr. 661/2009 skal det monteres girskiftindikatorer (GSI) på alle M1-kjøretøyer med en egenvekt på maks. 2610 kg. Dette gjelder også for kjøretøy som er typegodkjent i henhold til artikkel 2.2 i forordning (EF) nr. 715/2007, som gjelder typegodkjenning av kjøretøy vedrørende avgass for lette persobiler og nyttekjøretøy. For å etterkomme bestemmelsene i forordning (EF) Nr. 661/2009 er det i forordning 65/2012 utarbeidet detaljerte bestemmelsen for girskifteindikatorer inkludert prøvemetode. Forordning (EF) nr. 661/2009 vil innlemmes i EØS-avtalen i EØS-komitemøte 30. mars 2012.

Girskifteindikatoren skal gi signal til føreren når girskifte er anbefalt. Visning av når det skal skiftes gir skal tydelig fremgå på bilen instrumentbord, som kan kompletteres med lydsignal. Hensikten er å hjelpe sjåføren med ha riktig turtall på motoren - som vil kunne medføre lavere utslipp -, men vil også hjelpe til å unngå at motoren blir overruset. Dette vil redusere drivstofforbruket og vil således ha en miljømessig gevinst. Prøvemetodene vil foregå med manuell girkasse. Forordningen beskriver i detalj hvordan anbefalt girskiftemønster skal bestemmes. 

Merknader

EU-hjemmel

Forordning (EU) nr. 65/2012 er vedtatt med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions funksjonsmåte (TEUF) artikkel 114 og forordning (EF) nr. 661/2009 artikkel 14. Sistnevnte forordning er vedtatt med hjemmel i traktaten om opprettelsen av Det Europeiske Felleskap, artikkel 95.

Gjeldende rett

Forordning (EF) Nr. 661/2009 er inntil videre tatt inn i forskrift av 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 6-3.

Norsk gjennomføring (se også under punktet "status")

Forskriften vil bli implementert i kjøretøyforskriftens § 6-3 som er en overgangsbestemmelse inntil ny forskrift trer i kraft 1. juni 2012. Når den nye forskriften foreligger vil forordning 65/2012 bli implementert der.

Forordningen antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge.  Forordningen vil heller ikke innebære administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ved utarbeidelsen av forordningen. Imidlertid har vi deltatt i EU's komite for kjøretøy der regelverket har blitt diskutert.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 65/2012
Basis rettsaktnr.: 0661/2009
Celexnr.: 32012R0065

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2012
Frist returnering standardskjema: 30.03.2012
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 157/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.04.2012
Høringsfrist: 23.05.2012
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 09.10.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.10.2012

Lenker