Konsesjonskontraktdirektivet

Europaparlaments- og rådsdirektiv om tildeling av konsesjonskontrakter

Directive of the European Parliament and of the Council on the award of concession contracts

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.02.2012

Spesialutvalg: Offentlige anskaffelser

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XVI Offentlig innkjøp

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Direktivet er gjennomført i Norge i anskaffelsesloven av 17. juni 2016 nr. 73 og konsesjonskontraktforskriften av 12. august 2016 nr. 976.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen fremmet 20. desember 2011 et forslag om et nytt direktiv om tildeling av konsesjonskontrakter. Kommisjonens forslag har vært gjenstand for trilogforhandlinger mellom Rådet, Parlamentet og Kommisjonen. Direktivet ble vedtatt 26. februar 2014.

Konsesjonskontrakt er definert som en gjensidig bebyrdende avtale der vederlaget for tjenesten som skal utføres enten utelukkende består av retten til å utnytte tjenesten eller i en slik rett sammen med betaling. Dette innebærer at den vesentlige driftsrisikoen må være overført til konsesjonæren. Det betyr at konsesjonæren ikke er garantert å få dekket sine investeringer eller driftskostnader knyttet til gjenstanden for konsesjonen.

Med unntak av konsesjonskontrakter for bygg og anlegg, som er delvis omfattet av dagens anskaffelsesdirektiver, er det i dag ikke egne prosedyreregler for tildeling av konsesjonskontrakter. EØS-avtalens grunnleggende prinsipper om likebehandling, gjennomsiktighet og ikke-diskriminering gjelder likevel ved tildeling av tjenestekonsesjonskontrakter som kan påvirke samhandelen innen EØS. Det foreligger en rekke avgjørelser fra EU-domstolen knyttet til hvordan begrepet konsesjonskontrakt skal defineres, og hvordan de generelle EU/EØS-rettslige traktatprinsippene skal anvendes på disse kontraktene. Formålet med forslaget til nytt regelverk for konsesjonskontrakter er å klargjøre gjeldende rettspraksis og hindre konkurransevridning.

Hovedpunktene i direktivet er som følger:

 • Både tjenestekonsesjonskontrakter og konsesjonskontrakter for bygg og anlegg er omfattet, inkludert forsyningssektorene med visse unntak innen transportsektoren.
 • Kontraktene er underlagt en kunngjøringsplikt, men ingen detaljerte prosedyrekrav. Generelle traktatprinsipper og prosessuelle garantier må overholdes.
 • Det er generell adgang til å forhandle med leverandørene.
 • Terskelverdien er satt til 5 186 000 euro.
 • Konsesjonskontraktens varighet skal begrenses til den tid som er nødvendig for konsesjonæren for å tjene inn sine investeringer med tillegg av en rimelig avkastning.
   

Merknader

En gjennomføring i Norge vil skje i form av en ny lov om offentlige anskaffelser og en egen forskrift om tildeling av konsesjonskontrakter. Nærings- og fiskeridepartementet har fremmet forslag om ny lov om offentlige anskaffelser, se Prop. 51 L (2015-2016).  

Offentlige oppdragsgivere må allerede i dag overholde de generelle traktatbestemmelsene, inkludert krav til likebehandling, åpenhet og ikke-diskriminering, når de tildeler konsesjonskontrakter. Dersom forslaget blir vedtatt, blir disse forpliktelsene klargjort, men også mer detaljert regulert.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for offentlige anskaffelser. Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Vurdering

Direktivet anses EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2011)897
Rettsaktnr.: 2014/23/EU
Basis rettsaktnr.: 2014/23/EU
Celexnr.: 32014L0023

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.04.2014
Frist returnering standardskjema: 17.05.2014
Dato returnert standardskjema: 14.04.2015
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 29.04.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 97/2016
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 17.03.2015
Høringsfrist: 17.06.2015
Frist for gjennomføring: 01.01.2017
Dato for faktisk gjennomføring: 01.01.2017
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.02.2017

Fylker og kommuner

Berører fylker og kommuner i vesentlig grad.

Lenker