Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Luftkvalitetsrapportering

Kommisjonsbeslutning av 12. desember 2011 som fastsetter regler for Europaparlamentets og Rådets direktiv 2004/107/EF og 2008/50/EF hva angår gjensidig utveksling av informasjon og rapportering om luftkvalitet

Commission implementing Decision of 12 December 2011 laying down rules for Directives 2004/107/EC and 2008/50/EC of the European Parliament and of the Council as regards the reciprocal exchange of information and reporting on ambient air quality

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 14.02.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten er under vurdering i EØS/EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Beslutningen fastsetter innbyrdes utveksling av informasjon og data for luftkvalitetsmålinger under direktiv 2008/50/EC og 2004/107/EC (luftkvalitetsdirektivene).

Beslutningen omfatter den årlige rapporteringen for vurdering av luftkvalitet og innsending av informasjon om planer og programmer i relasjon til grenseverdiene for visse luftforurensende stoffer.

Medlemsstatene pålegges å stille informasjonen til disposisjon i en standardisert, maskinlesbar form, slik at nytteverdien av informasjonen blir maksimert og de administrative byrdene redusert.

Medlemsstatene skal rapportere via et elektronisk, internettbasert verktøy tilgjengelig på luftkvalitetsportalen.


Merknader

Direktivene som kommisjonsbeslutningen implementerer er hjemlet i EF-traktatens artikkel 175 (miljø).

NILU og Miljødirektoratet benytter allerede et tilsvarende system for rapportering. Denne beslutningen vil kun medføre mindre tilpasninger i forhold til dagens system.

Det er ikke nødvendig med forskriftsendringer. Rettsakten får ikke vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ansees relevant og akseptabel for Norge.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/850/EU
Basis rettsaktnr.: 2008/50/EU
Celexnr.: 32011D0850

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.12.2011
Frist returnering standardskjema: 30.01.2012
Dato returnert standardskjema: 30.01.2013
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen