Safetylist

Forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerer om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise...

Regulation establishing the Community list of air carriers which are subject to an operation ban within the community...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.02.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: VI. Sivil luftfart

Status

Det følger av EØS-komiteens beslutning 145/2007 at Norge er forpliktet til å innta endringer i svartelisten 474/2006 i norsk rett samtidig med Fellesskapet. Forordning inneholder ingen endringer som gjør det aktuelt å benytte reservasjonsbestemmelsen i punkt (b) i tilpasningsteksten til forordningen 2111/2005.  Forordning 1197/2011 ble gjennomført i nasjonal rett ved forskrift av 25. november. 2011 nr 1137 om endring i forskrift om flyselskaper som er underlagt driftsforbud og om plikt til å informere passasjerene om identiteten til det flyselskap som skal utføre en flyreise.   

 [Overskrifter og innholdspunkter fra oppdatert mal - se startsiden]

Sammendrag av innhold

Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr.2111/2005 om opprettelsen av en fellesskapsliste over luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Felleskapet og plikten luftfartsselskapet har til å gi passasjerer informasjon om identiteten til utførende luftfartsselskap, inneholder de grunnleggende regler om opprettelsen av fellesskapslisten. Herunder hvordan denne skal ajourføres, hvilke midlertidige tiltak medlemsstatene kan ta og når ekstraordinære tiltak kan benyttes. Forordningen gir også regler om hvordan passasjerer skal informeres om identiteten til det utførende luftfartsselskapet.  Kommisjonsforordning (EF) nr. 473/2006 gir utfyllende regler til europaparlamentets- og  rådsforordning  (EF) nr 2111/2005, kapittel II. Kommisjonsforordningen angir prosedyrer for hvordan oppdatering av listen skal skje. Videre beskrives hvordan de involverte myndigheter for selskapet skal involveres i prosessen, hvordan operatøren har rett til å forsvare seg og hvordan medlemsstatene skal notifisere Kommisjonen ved innføringen av et driftsforbud.

Merknader
 Kommisjonsforordningen (EF) nr 474/2006 inneholder den første listen over selskaper med driftsforbud og er på samme måte som forordning (EF) nr 473/2006 hjemlet i forordning (EF) 2111/2005. Forordning (EF) 474/2006 er senere endret (oppdatert) gjennom følgende kommisjonsforordninger: 910/2006, 1543/2006, 235/2007, 787/2007, 1043/2007, 1400/2007, 331/2008, 715/2008, 1131/2008, 298/2009, 619,2009, 1144/2009, 273/2010, 590/2010, 791/2010, 1071/2010, 390/2011 og 1197/2011 Kommisjonsforordning (EF) nr 1197/2011 er den attende oppdatering av listen og oppdateringen har skjedd etter de ordinære prosedyrer beskrevet i hovedforordning 2111/2005 og gjennomføringsforordning 473/2006. Safety list består av to annekser. Annex A gir en oversikt over flyselskaper som gis et totalforbud mot å benytte medlemslandenes luftrom og flyplasser. Annex B gir en oversikt over selskaper som med gitte restriksjoner kan benytte luftrom og flyplasser i medlemslandene. Når kortform for forskriften benyttes skal betegnelsen ”Safety list” brukes. Den siste oppdateringen ble vedtatt av Air Safety Committee (ASC) i møte den 8. til 10. november 2011. Rollins Air som er sertifiser og har AOC utstedt i Honduras føres inn på listens Annex A. Det er tidligere besluttet at alle operatører som er sertifisert i Kongo skal føres inn på listens Annex A da ASC ikke anser at myndighetene i Kongo har evne eller vilje til å ivareta sitt myndighetsansvar. Luftfartsmyndighetene i Kongo har utstedt AOC til to nye operatører; Equatorial Congo Airlines S.A og Stella Airways føres dermed inn i listens Annex A. 

Dette er de eneste endingene som er foretatt i denne oppdateringen. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1197/2011
Celexnr.: 32011R1197

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 25.11.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 01.12.2011

Lenker