STCW-anerkjennelse Uruguay

Kommisjonsbeslutning 2012/76 om anerkjennelse av Uruguay med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk...

COMMISSION IMPLEMENTING DECISION of 9 February 2012 on the recognition of Uruguay pursuant to Directive 2008/106/EC of the European Parliament and of the Council as regards the systems for the training and certification of seafarers...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.02.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: V. Sjøtransport

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonen har ved beslutning 2011/822 av 7. desember 2011 vedtatt å anerkjenne Uruguay med hensyn til opplæring og sertifisering av sjøfolk etter direktiv 2008/106/EF om minimumskrav til sjøfolks kvalifikasjoner. Etter direktiv 2008/106/EF må medlemsstater som ønsker å anerkjenne sjøfolks sertifikater utstedt av tredjestater meddele dette til Kommisjonen, som i tillegg til å undersøke om vedkommende stat er part i den internasjonale konvensjon om normer for opplæring, sertifikater og vakthold for sjøfolk (STCW), også vurderer om kravene i den konvensjonen blir overholdt.     

Etter anmodning fra Spania har Kommisjonen vurdert Uruguays myndigheters praksis og funnet å kunne anerkjenne Uruguay slik at sertifikater utstedt av den staten kan anerkjennes av medlemsstatene. Kommisjonen fant at Uruguay etter en samlet vurdering overholder konvensjonens krav, herunder tilfredsstillende tiltak for å unngå forfalskning.  

Kommisjonen har drøftet saken med ekspertgruppen COSS (Committe on safe seas and on the prevention of pollution from ships), og innholdet er i samsvar med gruppens oppfatning. Norge er representert i ekspertgruppen med representanter fra Sjøfartsdirektoratet og NHD. Det følger av direktiv 2008/106/EF at stater som blir godtatt for anerkjennelse av sertifikater skal gjennomgå en ny vurdering av Kommisjonen jevnlig, minst hvert femte år.  

Merknader

Rettsakten kan grupperes i gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning). Rettsakten medfører ingen øknomiske konsekvenser for offentlige myndigheter eller private.


Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Kommisjonen har foretatt en vurdering av Uruguays etterlevelse av STCW og har etter en vurdering kommet fram til at staten overholder kravene. Kommisjonens beslutning er nødvendig for at medlemsstatene skal kunne anerkjenne sertifikater utstedt fra en tredjestat, men beslutningen innebærer ikke at medlemstatene må anerkjenne slike sertifikater. Norge kan altså velge å ikke anerkjenne sertifikater utstedt av tredjestater selv om de er godkjent på EU-nivå.  

Kommisjonens beslutninger mht anerkjennelse av tredjestater kunngjøres i Official Journal C-serien.  

Konklusjon

Beslutningen er EØS-relevant og akseptabel for innlemmelse i EØS-avtalen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/76/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012D0076

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2012
Frist returnering standardskjema: 27.03.2012
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen