Utslipp fra tunge kjøretøy

Kommisjonsforordning (EU) 64/2012 av 23. januar 2012 som endrer forordning (EU) 582/2011 som implementerer og endrer kommisjonsforordning (EU) 595/2009 om utslipp fra tunge kjøretøy (Euro VI)...

Commission Regulation (EU) No 64/2012 of 23 January 2012 amending Regulation (EU) No 582/2011 implementing and amending Regulation (EC) No 595/2009 of the European Parliament and of the Council with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.02.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt i EU den 23. januar 2012 og kom til anvendelse i EU den 3. februar 2012. Forordningen har vært på nasjonal høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 28. september 2012, beslutning nr. 157/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift av 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold 

Kommisjonsforordning (EF) nr. 64/2012 endrer forordning (EU) nr. 582/2011 om gjennomføring og endring av forordning (EF) nr. 595/2009 om typegodkjenning av tunge kjøretøy med hensyn til utslipp (Euro VI), og tilgang på informasjon knyttet til reparasjon og vedlikehold av slike kjøretøy. Forordning 595/2009 vil innlemmes i EØS-avtalen i førstkommende EØS-komitemøte 30. mars 2012. Forordning 582/2011 vil innlemmes i EØS-avtalen ved neste EØS-komitemøte.

I forordning (EF) nr. 595/2009 er det fastsatt felles tekniske krav for typegodkjenning av motorkjøretøyer, motorer og reservedeler med hensyn til utslipp og bestemmelser om kjøretøy og motorers overensstemmelse etter ibruktaking, forurensningkontrollerende enheters holdbarhet, OBD-systemer (OBD), måling av drivstoff og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon.

Forordning 64/2012 medfører at bestemmelsene i forordning 715/2007 om egendiagnostikk (OBD), reparasjon- og vedlikeholdsregister overføres til forordning (EF) 582/2011. På den måten blir slik informasjon tilgjengelig for uavhengige verksteder på samme måte som håndbøker tidligere har vært. Uavhengige verksteder skal ha tilgang til slik informasjon på samme tidspunkt som autoriserte verksteder. Produsenter skal gjøre læremateriell tilgjengelig for både autoriserte og uavhengige verksteder. Hvor databaser med informasjon om reparasjon og vedlikehold finnes skal denne informasjonen tilbys gratis. Godkjenningsmyndighetene skal kreve dokumentering på tilgjengelighet av OBD-, reparasjon- og vedlikeholdsinformasjon før typegodkjenning innvilges.

Ved flertrinns-typegodkjenning (definert i direktiv 2007/46/EF) skal sluttprodusenten tilby OBD-, reparasjon- og vedlikeholdsinformasjon for deres del av produktet og vise til hvor informasjon om tidligere trinn finnes. Produsenter ved de tidligere trinnene skal gi informasjon om deres aktuelle del av typegodkjenningen og henvise til eventuelle produsenter av tidligere trinn. En produsent kan kun ta betalt for informasjon knyttet til sin del av den totale typegodkjenningen. Produsenter kan kreve et rimelig vederlag for bruk av deres informasjon. Vederlaget skal stå i forhold til informasjonsbrukens omfang.

Godkjenningsmyndigheter kan på eget initiativ, på bakgrunn av klage eller vurdering av teknisk instans kontrollere at produsentene etterlever kravene i henhold til forordning 595/2009 og 64/2012. Hvis det fremkommer at produsentene ikke følger forskriftene vedrørende tilgang til informasjon knyttet til OBD, reparasjon og vedlikehold skal godkjenningsmyndigheten benytte seg av hensiktsmessige tiltak for å justere forholdet.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten 

Forordning (EU) nr. 64/2012 er vedtatt med hjemmel i traktaten om den Europreiske Unions funksjonsmåte (TEUF), forordning (EF) nr. 595/2009 artikkel 4, 5, 6 og 12 og direktiv (EF) 2007/46/EF artikkel 39. Disse rettsaktene er vedtatt med hjemmel i traktaten om opprettelse av Det Europeiske Felleskap, artikkel 95.

Gjeldende rett

Forordning (EF) nr. 582/2011 og 595/2009 er inntil videre tatt inn i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 6-3.

Norsk gjennomføring (se også under punket "status")

Forordning (EU) 64/2012 vil bli implementert i kjøretøyforskriftens § 6-3 som er en overgangsbestemmelse inntil ny forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil trer i kraft 1. juni 2012. Når den nye forskriften foreligger vil forordning 64/2012 bli implementert der.

Forordningen antas ikke å ha økonomiske konsekvenser for private eller for offentlige myndigheter i Norge.  Forordningen vil heller ikke innebære administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Vegdirektoratet har ikke deltatt i arbeidsgrupper i forbindelse med utarbeidelse av forordningen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 64/2012
Basis rettsaktnr.: 595/2009
Celexnr.: 32012R0064

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.02.2012
Frist returnering standardskjema: 20.03.2012
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 157/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.04.2012
Høringsfrist: 23.05.2012
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 09.10.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.10.2012

Lenker