Administrasjon av luftfartøysoperatører 2012

Kommisjonsforordning (EU) Nr 100/2012 av 3. februar 2012 om listen som fastsetter den administrerende medlemsstaten for det enkelte luftfartsselskap i forbindelse med kvotepliktige luftfartsaktiviteter...

COMMISSION REGULATION (EU) No 100/2012 of 3 February 2012 on the list of aircraft operators which performed an aviation activity listed in Annex I to Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council on or after 1 January 2006 specifying the administering Member State for each ai...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.01.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: III. Luft

Status

Rettsakten ble vedtatt av Kommisjonen 3. februar 2012.  Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 15. juni 2012 gjennom EØS-komitébeslutning nr. 116/2012. Rettsakten krever ikke særskilt nasjonal gjennomføring da klimakvoteforskriften § 4-2 første ledd bare henviser generelt til "listen slik den er innlemmet i EØS-avtalen". Det er dermed ikke nødvendig å endre forskriften hver gang det vedtas en ny liste i EU.

Sammendrag av innhold

Rettsakten lister opp hvilke land som har ansvaret for å administrere de enkelte luftfartsselskap i forbindelse med inkluderingen av luftfart i Direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet). For å redusere de administrative kostnadene, skal luftfartsselskapene bare måtte forholde seg til én medlemsstat med hensyn til praktiske forhold, for eksempel ved tildeling og innlevering av klimakvoter. Hvorvidt en operatør er kvotepliktig avhenger av hvilke luftfartsaktiviteter selskapet gjennomfører, jf. Annex I til Direktiv 2003/87/EF. Listen baserer seg for øvrig på luftfartsaktiviteter selskapene utførte i perioden 1.1.2006 til 31.12.2010, og kan også av denne grunn være mangelfull. Selskaper som står på listen kan med andre ord falle utenfor kvoteplikten, og selskaper som ikke står på listen kan være kvotepliktige. Listen skal oppdateres årlig innen 1. februar.

Rettsakten fastslår hvilke operatører som skal administreres av Norge. Til sammen 42 operatører er i henhold til listen oppført under Norge, og skal dermed forholde seg til norske myndigheter når det gjelder blant annet tildeling og utdeling av klimakvoter, utslippsrapportering og innlevering av klimakvoter til oppgjør for kvoteplikten.

Følgende 8 luftfartøysoperatører er nye på Norges liste for 2012:

ALPINE AVIATION INC

AVIA EXPRESS SWEDEN

HOAK TRAVEL INC

BLUEWAY OFFSHORE NOR

BRISTOW NORWAY AS

FIELD AVIATION CY

RELY AS

SCANDINAVIAN A/SYS

Merknader

Rettsakten er vedtatt med hjemmel i direktiv 2003/87/EF (kvotedirektivet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har blitt vurdert av Spesialutvalget for miljø, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget behandlet saken i skriftlig prosedyre med frist 7. februar 2012, og fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er en oppdatering av en rettsakt som allerede er innlemmet i EØS-avtalen, og anses relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2012)000
Rettsaktnr.: 0100/2012
Basis rettsaktnr.: 0087/2003
Celexnr.: 32012R0100

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.02.2012
Frist returnering standardskjema: 27.02.2012
Dato returnert standardskjema: 15.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 116/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 16.06.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 29.06.2012

Lenker