EMAS, tredjelandsregistering og global registering

Kommisjonens beslutning av 7. desember 2011 om en veiledning om samlet registrering i EU, tredjelandsregistering og global registering i henhold til Europaparlamentet og Rådets forordning (EF) nr 1221/2009 om organisasjoners frivillige deltagelse i en fellesskapsordning for miljøledelse og miljør...

Commission Decision 2011/832/EU of 7 December 2011 concerning a guide on EU corporate registration, third country and golbal registration under Regulation (EC) NO 1221/2009 of the European Parlament and of the Council on the voluntary participation by organistaions in a Community eco-management ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.01.2012

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 28.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er under vurdering i EFTA-landene.

Sammendrag av innhold

Nye EMAS III fra januar 2010 i EU åpner for at organisasjoner utenfor EU/EØS kan registrere seg hos et registreringsorgan i et av EU/EØS landene (Global EMAS) og for korporativ registrering (for eksempel én registrering for flere selskaper i et konsern).

Beslutningen gjelder veiledning om hvordan EMAS etableres for virksomheter med datterselskaper og anleggsområder som ligger i flere EU stater og/eller i tredjeland. Veiledningen gir råd til medlemsstater, sertifiseringsorganer og virksomheter som kan bruke veiledningen vedrørende EMAS-registrering. Åpningen av EMAS for bruk i tredjeland utenfor EU/EØS gir virksomheter fra alle sektorer mulighetene til å oppnå et høyt miljøpresentasjonsnivå. Medlemslandene kan fritt treffe beslutninger om hvorvidt deres nasjonale registeringsorgan(er) kan foreta registering av virksomheter i tredjeland.

Dokumentet inneholder en generell veiledning om de saker som registreringsorganer, miljøkontrolører og virksomheter som søker om EMAS skal håndtere.

Merknader

Rettsakten får ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for Norge

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten ble behandlet i EØS-spesialutvalget for miljø 28. mars 2012, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Samferdselsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet, Arbeidsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/832/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011D0832

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 14.12.2011
Frist returnering standardskjema: 25.01.2012
Dato returnert standardskjema: 29.03.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen