Endring av 2010/221/EU

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/825/EU som endrer vedtak 2010/221/EU om nasjonale tiltak for å hindre introduksjon av enkelte sykdommer hos akvatiske dyr til deler av Irland, Finland og Sverige...

Commission Implementing Decision 2011/825/EU of 8 December 2011 amending Decision 2010/221/EU as regards national measures for preventing the introduction of certain aquatic animal diseases into parts of Ireland, Finland and Sweden...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer omfanget og varigheten av tilleggsgarantier som Irland, Finland og Sverige har fått innvilget for å kunne hindre introduksjon av visse sykdommer som disse landene enten har et utryddelsesprogram for eller et overvåkingsprogram for å bevise frihet. Den endrer dermed Annex II og Annex III av vedtak 2010/221/EU samt artikkel 3 (2) av samme rettsakt.  I henhold til vedtak 2010/221/EUble det satt en tidsfrist for hvor lenge tilleggsgarantiene skulle gjelde, nemlig 31. desember 2011, slik at ordningen kunne evalueres. Evalueringen har vist følgende: 

 • Finland rapporterer om at utryddelsesprogrammet for BKD ennå ikke har vært vellykket. Selv om de har hatt gode resultater i visse områder, er fortsatt mange områder infisert med BKD. De har derfor anmodet om å få  begrense den geografiske avgrensingen av programmet til to soner som dekker 19 vassdrag. I disse sonene er det kun fire anlegg som er under BKD- resitriksjoner og disse anleggene vil bli tømt for fisk, vasket og desinfisert før frisk fisk settes ut igjen. 
 • Sverige melder om at de nasjonale utryddelsesprogrammene for IPN og BKD har hatt gode resultater. Antall rapporterte tilfeller har blitt redusert betraktelig og begge sykdommene er nær ved å være utryddet fra områdene som er omfattet av programmene. 
 • Irland har hittil hatt ni segmenter som er regnet som frie for ostrerid hepesvirus 1 mikrovar. De har nå rapportert om at viruset har blitt funnet i to av disse segmentene, og at disse segmentene dermed tas ut av listen over friområder.   
 •  

På bakgrunn av informasjon fra de tre medlemslandene har det blitt besluttet at: 

 • Basert på informasjonen fra Finland og Sverige, er det grunnlag for å viderføre tilleggsgarantiene. Imidlertid er det nødvendig å tidsavgrense disse garantiene siden det på tross av flere års arbeid ennå ikke har lykkes dem å utrydde sykdommene. Garantiene skal derfor reevalueres 31. desember 2013, og artikkel 3 (2) av vedtak 2010/221/EU endres i henhold til dette vedtaket.
 • Basert på meldingene fra Irland endres Annex II av vedtak 2010/221/EU på en slik måte at de to frisegmentene som nå er erklært ikke infiserte, fjernes.
  • Merknader

   Rettsakten medfører behov for endring av forskrift 17. juni 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og sykdomsforskriften). Endringen er kun å føre på i hjemmelsfeltet, EØS-henvisning at vedtak 2010/221/EU er endret ved vedtak 2011/825/EU. Utover dette er det ikke behov for endringer i regelverket.

   Økonomiske og administrative konsekvenser

   Endringene vil ikke medføre noen administrative konsekvenser for Norge eller norsk næringsliv. Rettsakten grupperes i Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet). Fiskeri- og kystdepartementet ga samtykke til at Mattilsynet kan fastsette endringsforskriften uten høring i henhold til utredningsinstuksen (jfr. forvaltningslovens § 37 fjerde ledd alternativ c).

   Sakkyndige instansers merknader

   Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten anses som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/825/EU
Basis rettsaktnr.: 2010/221/EU
Celexnr.: 32011D0825

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2012
Frist returnering standardskjema: 31.12.2012
Dato returnert standardskjema: 13.06.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 10.01.2012
Til toppen