Endringsforordning til samarbeidsforordningen

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 954/2011 av 14. september 2011 om endringer i forordning (EF) nr. 2006/2004 om samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning...

Regulation (EU) No 954/2011 of the European Parliament and of the Council of 14 September 2011 amending Regulation (EC) No 2006/2004 on cooperation between national authorites responsible for the enforcement of consumer protection laws...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 23.01.2012

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er vedtatt i EU 14. september 2011. Den er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 4. oktober 2011. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen 28. september 2012.

Sammendrag av innhold

Forordning 2006/2004 er grunnlag for et forpliktende samarbeid mellom tilsynsmyndigheter i EØS-området om å håndheve forbrukerregelverk over landegrensene. I vedlegget til forordningen er det inntatt en liste med direktiver og forordninger som gjelder forbrukervern. Det er disse regelverkene, slik de er gjennomført i medlemslandenes nasjonale rett, som håndhevingssamarbeidet omfatter. Da nye direktiver er kommet til og andre er opphevet, er det behov for en opprydning i listen over aktuelt forbrukerregelverk. Forordning 954/2011 foretar en slik oppdatering av listen. Videre innføres en ny bestemmelse i forordning 2006/2004 om at Kommisjonen skal utarbeide en rapport til Rådet og Parlamentet med en evaluering av forbrukervernsamarbeidet etter forordningen.

Merknader

Forordningen er gitt med hjemmel i EU-traktaten artikkel 114.

Forordningen om forbrukervernsamarbeid er gjennomført i markedsføringsloven. Listen over aktuelt forbrukerregelverk er inntatt i forskrift om forbrukernes kollektive interesser, gitt i medhold av markedsføringsloven. Endringsforordningenl innebærer at listen i forskriften må oppdateres. Den nye bestemmelsen i forordningen om at Kommisjonen skal utarbeide en rapport, innebærer ingen forpliktelse til medlemslandene som sådan, og det legges til grunn at det ikke er behov for å gjennomføre den særskilt i norsk rett. Rettsakten skal således grupperes i gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Saken ble behandlet i spesialutvalget for forbrukersaker 16. februar 2010 og er funnet relevant og akseptabel.

Vurdering

Endringsforordningen er funnet relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 964/2011
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011R0954

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 05.10.2011
Frist returnering standardskjema: 16.11.2011
Dato returnert standardskjema: 01.11.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 182/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker