Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fjørfe

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/879/EU av 21. desember 2011 om endring av vedlegg II og IV til rådsdirektiv 2009/158/EF om dyrehelsemessige vilkår for samhandel med fjørfe og rugeegg, samt import fra tredjestater...

Commission Implementing Decision 2011/879/EU of 21 December 2011 amending Annexes II and IV to Council Directive 2009/158/EC on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.01.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.03.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2011/879/EU fastsetter spesifikasjoner for testing for Salmonella Arizonae, og endrer sertifikatene for samhandel med rugeegg, daggamle kyllinger og avl- og bruksfjørfe.

Direktiv 2009/158/EF som endret ved direktiv 2011/214/EU fastsetter minimumskrav til overvåkingsprogrammer i forhold til sykdom hos fjørfe. Direktivet inneholder en beskrivelse av prosedyrene for testing for Salmonella Pullorum og Salmonella Gallinarum. Vedtak 2011/879/EUfastsetter slike spesifikasjoner i forhold til testing for Salmonella Arizonae.

Rettsakten endrer videre sertifikatene som gjelder samhandel med rugeegg, daggamle kyllinger og avl- og bruksfjørfe. I sertifikatet for daggamle kyllinger og avl- og bruksfjørfe er det detaljerte krav til opplysninger om kategori, alder, identifikasjon – herunder opplysninger om foreldreflokk og varemerke.  Disse kravene har virksomhetene oppfattet som unødvendige, administrative byrder. Særlig kan det være vanskelig for virksomhetene å forutsi når eggene klekkes. Flere av opplysningene kreves i tillegg også andre steder i sertifikatet. I disse sertifikatene endres derfor kravene til detaljerte opplysninger til identifikasjon ut med et godkjenningsnummer. Dette nummeret gir i praksis klarere opplysninger om varenes opprinnelse. Videre endres sertifikatene for daggamle kyllinger slik at de gjenspeiler kravene i forordning (EF) nr. 798/2008 om at daggamle kyllinger som ikke er oppdrettet i den EØS-staten som importerte rugeeggene, skal bringes direkte til endelig sted, og holdes der i minimum tre uker fra klekkedato.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 28. desember 2001 nr. 1616 om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS. Forskriften må endres for å gjennomføre de nye sertifikatmodellene. Sertifikatmodellene ble endret også gjennom direktiv 2011/214/EU, hvor det ble tatt inn endrede referanser i forhold til vaksinasjon mot aviær influensa, og krav til opplysninger om prøveresultater for salmonella. Dette vedtaket er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen. Endringene i sertifikatmodellene som følge av vedtak 2011/879/EU bør fortrinnsvis gjøres samtidig, eventuelt etter gjennomføringen av direktiv 2011/214/EU.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten medfører ingen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten henger tett sammen med direktiv 2011/214/EU og bør derfor ikke tas inn EØS-avtalen før, men samtidig med eller etter denne.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0879/2011/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/158/EF
Celexnr.: 32011D0879

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.01.2012
Frist returnering standardskjema: 04.02.2010
Dato returnert standardskjema: 30.03.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 154/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.03.2012
Høringsfrist: 01.06.2012
Frist for gjennomføring: 29.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen