Matkontaktmaterialer, PIM 2. tillegg

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1282/2011 av 28. november 2011 om endringer og rettelser i kommisjonsforordning (EU) nr. 10/2011 om plastmaterialer og -gjenstander beregnet til å komme i kontakt med næringsmidler...

Commission Regulation (EU) No 1282/2011 of 28 November 2011 amending and correcting Commission Regulation (EU) No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 28. november 2011, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordning (EU) nr. 1282/2011 inneholder endringer og rettelser til et vedlegg (Annex I) i plastforordningen (EU) nr. 10/2011. Vedlegget angir godkjente stoffer (monomerer og tilsetningsstoffer) til bruk i produksjon av plastmaterialer og -gjenstander. 

Forordningen fastsetter følgende endringer i vedlegget (Annex I):

  • Endret spesifikk migrasjonsgrense (SML) for substansene nr. 239 (lavere SML), nr. 376 (SML ikke definert i plastforordningen) og nr. 452 (høyere SML)
  • Substans nr. 438 kan brukes som monomer og ikke som tilsetningsstoff/polymerisasjonshjelpestoff, referansenummer er også endret. I tillegg gjelder nå SML for summen av substansen og det hydrolyserte produktet.
  • Substans nr. 797 har fått endret CAS-nummer.
  • Mindre endringer for noen substanser, som endrede restriksjoner og spesifikasjoner for substansene nr. 794, nr. 812 og nr. 862.
  • I alt 15 nye stoffer er ført opp i vedlegget.

Plastmaterialer og -gjenstander som har blitt produsert i henhold til kravene i plastforordningen, og som ikke tilfredsstiller de nye kravene i forordning (EU) nr. 1282/2011, kan importeres og legges frem for salg til 1. januar 2013. Varene kan omsettes til de er utsolgt.

Merknader

Forordningen gjennomføres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 21. desember 1993 nr. 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler(matkontaktforskriften).Økonomiske og administrative konsekvenser:

Gjennomføringen av rettsakten er ikke ventet å gi nevneverdige konsekvenser, hverken for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 1282/2011
Basis rettsaktnr.: 0010/2011
Celexnr.: 32011R1282

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2011
Frist returnering standardskjema: 27.01.2012
Dato returnert standardskjema: 07.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 15.06.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 105/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 10.02.2012
Høringsfrist: 13.04.2012
Frist for gjennomføring: 16.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen