Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nytt lotmerkingsdirektiv

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2011/91/EU av 13. desember 2011 om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier...

Directive 2011/91/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on indications or marks identifying the lot to which a foodstuff belongs...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.01.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.02.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 13. desember 2011, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter et system som gjør det mulig å identifisere hvilket parti et næringsmiddel kommer fra (lotmerking) i tilfeller hvor næringsmidlet kan utgjøre en helsefare eller hvor næringsmidlet er gjenstand for en tvist. Rettsakten er en ren videreføring og kodifisering av direktiv 89/396/EØF og medfører i så måte ingen materielle endringer.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk da den viderefører de materielle bestemmelsene fra direktivet som nå oppheves. Disse bestemmelsene ble gjennomført i forskrift 21. desember 1993 nr. 1384 om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Siden dette utelukkende er en videreføring av et etablert system, medfører rettsakten ingen nye administrative og økonomiske konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/91/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32011L0091

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 16.12.2011
Frist returnering standardskjema: 27.01.2012
Dato returnert standardskjema: 07.02.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 082/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.05.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen