Div. ECE-regulativer inntatt i forordning 661/2009

Kommisjonsforordning (EU) nr. 523/2012 av 20. juni 2012 som endrer europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 hva angår inkludering av visse regulativer vedtatt av FNs økonomiske komite for Europa om typegodkjenning av motorvogner, deres tilhengere og systemer, komponenter og separtate...

Commission Regulation (EU) No 523/2012 of 20 June 2012 amending Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards the inclusion of certain Regulations of the United Nations Economic Commission for Europe on the type-approval of motor vehicles, their trailers and...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 26.07.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordning (EU) nr. 523/2012 ble vedtatt av EU-kommisjonen 20. juni 2012, og kom til anvendelse i EU fra 11. juli 2012. Forordningen har vært på nasjonal høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 7. desember 2012, beslutning nr. 209/2012. Rettsakten ble implementert gjennom endringsforskrift av 11. desember 2012 til forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Endringsforskriften trådte i kraft 11. desember 2012.  

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordning 532/2012/EF tar inn ECE-regulativene nr 30 (dekk for bil og tilhenger), 54 (dekk for nyttekjøretøy og tilhengere), 64 (reservehjul) og 117 (dekkstøy og våtgrep) i parlaments- og rådsforordning (EF) 661/2009 om generell sikkerhet for kjøretøy. Disse ECE-regulativene tas inn i vedlegg IV til 661/2009, som lister opp ECE-regulativ som gjelder obligatorisk ved kjøretøygodkjenning.

EU er avtalepart i 1958-avtalen under FN-ECE om harmonisering av kjøretøyregelverk, og har tidligere tiltrådt de nevnte ECE-regulativene. ECE-regulativene har frem til nå vært akseptert på linje med korresponderende EU-rettsakter. Dette har ført til en situasjon med dobbelt regelverk med separate administrative prosedyrer.  EU er nå inne i en prosess hvor de forenkler kjøretøyregelverket ved å erstatte EU-rettsakter med de korresponderende ECE-regulativene. Forordning 523/2012 er et ledd i denne forenklingsprosessen.

Videre endrer forordning 523/2012 vedlegg IV til forordning 661/2009 slik at vedlegget blir klarere når det gjelder ECE-regulativene 13, 13-H (begge om bremser), 34 (drivstofftank) og 55 (tilhengerkoplinger).

Merknader

EU-hjemmel

Forordning 523/2012/EF er en endringsforordning til basisforordning 661/2009/EF, vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Norsk gjennomføring

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 7. desember 2012, beslutning nr. 209/2012. Rettsakten ble implementert gjennom endringsforskrift av 11. desember 2012 til forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Endringsforskriften trådte i kraft 11. desember 2012.

Forordningen innebærer ikke administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementerer rettsakten i norsk regelverk. Den vurderes heller ikke å få økonomiske konsekvenser av betydning. Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge. Forordningen vil i praksis erstatte EUs regelverk med FN/UNECE regelcverket. Dette oppfattes å være i tråd med norske interesser.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ifm utarbeidelsen av forordningen. Imidlertid har Norge deltatt i EU's tekniske komité for kjøretøy, der forordningen har vært drøftet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 523/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0523

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.06.2012
Frist returnering standardskjema: 03.08.2012
Dato returnert standardskjema: 06.09.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 209/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.10.2012
Høringsfrist: 06.12.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 11.12.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.12.2012

Lenker