Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Gjennomføringsregler art 16 berikingsforordningen

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 489/2012 av 8. juni 2012 om fastsettelse av gjennomføringsregler til artikkel 16 i Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (berikingsforordningen)...

Commision Implementing Regulation (EU) No 489/2012 of 8 June 2012 establishing implementing rules for the application of Article 16 of Regulation (EC) No 1925/2006 of the European Parliament and of the Council on the addition of vitamins and minerals and of certain other substances to foods...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.07.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vurdert og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter gjennomføringsregler for håndhevingen av artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1925/2006 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (berikingsforordningen). 

Europakommisjonen skal innen 1. juli 2013 sende en rapport til Europaparlamentet og Rådet om hvilken effekt implementeringen av berikingsforordningen har hatt (jf. artikkel 16 i forordning (EF) nr. 1925/2006). Rapporten skal inneholde informasjon om utviklingen av markedet for produkter tilsatt vitaminer og mineraler, forbruket av disse produktene, inntak av næringsstoffer i befolkningen og forandringer i kostholdet, og bruk av andre stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk effekt. Rapporten skal inneholde forslag til eventuelle nødvendige endringer i regelverket. Medlemsstatene skal sende inn relevante opplysninger til Kommisjonen innen 1. juli 2012.  

Forordning (EU) nr. 489/2012 fastsetter regler om hvilken informasjon medlemsstatene skal sende inn til Kommisjonen. Detaljerte krav til hvilken informasjon som skal sendes inn, framkommer i forordningens vedlegg I og II. Medlemsstatene skal informere Kommisjonen dersom det ikke er mulig å sende inn noe av denne informasjonen.

Norge skal i henhold til rettsakten sende inn informasjon om utviklingen av markedet for produkter tilsatt vitaminer og mineraler, forbruket av disse produktene, inntak av næringsstoffer i befolkningen og forandringer i kostholdet, og bruk av andre stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk effekt.


Merknader

Forordning (EU) nr. 489/2012 er hjemlet i forordning (EF) nr. 1925/2006 som er hjemlet i artikkel 95 i Traktaten.

Berikingsforordningen er implementert i Norge.

Rettslige konsekvenser: 

Rettsakten vil kreve endring av forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten medfører administrative konsekvenser ved at Norge må sende inn informasjonen som angitt i rettsakten. Mattilsynet har allerede sendt inn informasjon til Kommisjonen. Vitenskapskomiteen for mattrygghet har utarbeidet inntaksberegninger som er inkludert i rapporten. Rettsakten medfører ingen økonomiske konsekvenser.

Rettsakten krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Både Norge og EU-landene har i diskusjonene under utarbeidingen av rettsakten uttalt at ambisjonsnivået for hvilken informasjon medlemslandene skulle være forpliktet til å sende inn innen 1. juli 2012, var for høyt. Norge og andre land har indikert at vi ikke har all den ønskelige informasjonen om markedet og inntaket i befolkningen, og at det ville kreve betydelig tid og ressurser å skaffe den til veie. Dette ble også uttalt under diskusjonen i SCFCAH 30. april 2012. Kommisjonen uttalte da at de innser at denne rapporten ikke vil gi et helt godt bilde av markedet, og at de forholder seg pragmatisk til dette. De forstår at medlemslandene må gjøre det beste ut av dette. Kommisjonen vil gjøre så god nytte som mulig av det som sendes inn til dem.

Norge sendte tilgjengelig informasjon til Europakommisjonen 30. juni 2012.

Konklusjon

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 489/2012
Basis rettsaktnr.: 1925/2006
Celexnr.: 32012R0489

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2012
Frist returnering standardskjema: 31.07.2012
Dato returnert standardskjema: 30.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 056/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 20.08.2012
Høringsfrist: 01.10.2012
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen