Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Glyserolestere av trekolofonium på konfekt

Kommisjonsforordning (EU) nr. 472/2012 av 4. juni 2012 om endring av vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av glyserolestere av trekolofonium (E 445) for trykk på hard-belagte konfektprodukter...

Commission Regulation (EU) No 472/2012 of 4 June 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of glycerol esters of wood rosins (E 445) for printing on hard-coated confectionery products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.07.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 4. juni 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at glyserolestere av trekolofonium (E 445) kan benyttes som emulgator i trykkfarger beregnet til bruk på konfektprodukter som Non-stop og M&M.

På konfekt med hard overflate slik som Non-stop og M&M blir det fra tid til annen trykket logo, bilder og tekst. Den teknologien som brukes i dag, gir utflytende tekst og uklare detaljer i logo og bilde.

Glyserolestere av trekolofonium er et tilsetningsstoff som brukes som emulgator og stabilisator, for å holde oljer suspendert i vann. Glyserolestere av trekolofonium gir, i vannbaserte trykkfarger, en bedre blandingsprosess og en mer homogen trykkfarge. Dette vil sammen med ny teknologi gi høyere kvalitet og bedre bildeoppløselighet ved påtrykk av tekst, logoer og bilder på konfektprodukter som Non-stop og M&M.

EFSA har vurdert konsekvensen av de utvidede bruksbetingelsene av glyserolestere av trekolofonium (E 445) i vannbaserte trykkfarger. Den forventede økte eksponeringen, basert på forsiktig skjønn, medfører ikke overskridelser av ADI (akseptabelt daglig inntak). Den utvidede bruken av glyserolestere av trekolofonium (E 445) innebærer ikke noen helsemessig risiko.

Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 24. juni 2012 og ikke først fra 1. juni 2013, som er det tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.                                                         

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for virksomhetene myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert avSpesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet finner rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 472/2012
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32012R0472

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 06.06.2012
Frist returnering standardskjema: 13.07.2012
Dato returnert standardskjema: 30.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2012
Høringsfrist: 02.11.2019
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen