Lysozym i øl

Kommisjonsforordning (EU) nr. 471/2012 av 4. juni 2012 om endring av vedlegg II til Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1333/2008 med hensyn til bruk av lysozym (E 1105) i øl...

Commission Regulation (EU) No 471/2012 of 4 June 2012 amending Annex II to Regulation (EC) No 1333/2008 of the European Parliament and of the Council as regards the use of lysozyme (E 1105) in beer...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 10.07.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 4. juni 2012, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, ved at lysozym (E 1105) godkjennes brukt som konserveringsmiddel i øl.De fleste bryggerier sterilfiltrerer eller pasteuriserer ølet for å unngå bakteriell forringelse under lagring. Enkelte øl krever en ettergjæring etter at ølet er tappet på flaske eller på fat. For å oppnå levedyktige mikroorganismer etter tapping kan ikke ølet pasteuriseres eller filtreres, og det er derfor et teknologisk behov for konserveringsmiddel som hemmer oppvekst av melkesyrebakterier.  Det er dokumentert at lysozym (E 1105) er et velegnet antibakterielt middel som hindrer vekst av melkesyrebakterier, og dekker det teknologiske behovet som konserveringsmiddel i de typene øl som er beskrevet. Lysozym er vurdert av EFSA som et tilsetningsstoff uten spesifikk ADI (akseptabelt daglig inntak). Derfor vil den mengden som tilsettes for å oppnå ønsket teknologisk effekt, ikke innebære noen helsemessig risiko.   Det fremgår av artikkel 2 at rettsakten skal gjelde i EU fra ikrafttredelsen 24. juni 2012, og ikke først fra 1. juni 2013 som er tidspunktet som resten av unionslisten over godkjente tilsetningsstoffer til næringsmidler i vedlegg II til forordning (EF) nr. 1333/2008, skal gjelde fra.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 6. juni 2011 nr. 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler.                                                      

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten antas å gi produktene forlenget holdbarhet og innebærer en økonomisk fordel for virksomhetene som produserer denne typen øl.

Rettsakten antas ikke å medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for myndighetene og samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet mener at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 471/2012
Basis rettsaktnr.: 1333/2008
Celexnr.: 32012R0471

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2012
Frist returnering standardskjema: 13.07.2012
Dato returnert standardskjema: 30.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.09.2012
Høringsfrist: 02.11.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen