Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Rester av plantevernmidler fo. 473-2012

Kommisjonsforordning (EU) nr. 473/2012 av 4. juni 2012 om endring av vedlegg III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av spinetoram (XDE-175) i eller på visse produkter...

Commission Regulation (EU) No 473/2012 of 4 June 2012 amending Annex III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for spinetoram (XDE-175) in or on certain products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 03.07.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for spinetoram i eller på visse produkter.

Endringene skjedde på grunn av utbrudd av Drosophila suzukii (asiatisk fruktflue) i Frankrike. Franske myndigheter tillot først bruk av plantevernmiddelet spinetoram på kirsebær, jordbær, bringebær og blåbær for en kortere periode.

Etter henvendelse fra Frankrike vedtok EU hasteforordningen hvor MRLer for spinetoram i kirsebær, blåbær og bringebær er hevet fra 0,05 mg/kg til henholdsvis 0,2 mg/kg, 0,2 mg/kg og 0,8 mg/kg. De nye MRLene gjelder fram til 31. desember 2014 hvis annet ikke blir bestemt.

Endringene ble foretatt med bakgrunn i «katastrofiske forhold» og artikkel 18.4 til forordning (EF) nr. 396/2005 ble benyttet. Det forelå ikke risiko for helsefare knyttet til vedtaket. 

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, seksjon Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.   

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten vil ikke føre til økning i antall analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Rettsakten vil heller ikke påvirke norske forhold.

Mattilsynet mener at endringene er minimale og at rettsakten ikke får økonomiske eller administrative konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Plantevernmidlet spinetoram er ikke tillatt å bruke i Norge. Ved import av kirsebær, blåbær og bringebær fra Frankrike vil restnivået av spinetoram i disse produktene kunne være høyere enn hva vi tidligere har tillatt.

EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre grenseverdiene og i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinion" for spinetoram har EFSA konkludert med de gitte MRL for produktene kirsebær, blåbær og bringebær ikke fører til noen risiko for at verken det akseptable daglige inntaket (ADI) eller den akutte referansedosen (ARfD) blir overskredet. 

De nye MRLene gjelder fram til 31. desember 2014 hvis annet ikke blir bestemt.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 473/2012
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32012R0473

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2012
Frist returnering standardskjema: 31.07.2012
Dato returnert standardskjema: 30.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.07.2012
Høringsfrist: 15.10.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen