Sertifikatordning for import av spirer

Kommisjonsforordning (EU) nr. .... om sertifikatkrav ved import til unionen av spirer og av frø til spireproduksjon...

Commision Regulation (EU) No .... on certification requirements for imports into the Union of sprouts and seeds intended for the production of sprouts...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.07.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 20.11.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Forordningen ble votert i SCFCAH 15. oktober 2012. Forordningen skal tre i kraft i EU 1. mars 2013.  

Forordningen fastsetter en sertifikatordning ved import fra tredjestater til EU/EØS-området av spirer og frø til spireproduksjon. Det kreves at et offentlig sertifikat som sertifiserer at kravene i forordning (EU) nr. 852/2004 er fulgt under produksjon og forsendelse, følger ethvert importert parti av slike produkter. Sertifikatmodellen er gitt i vedlegget til forordningen.

Merknader

Forordningen er ett av fire forslag til forordninger som til sammen skal forebygge nye utbrudd av sykdom lik det som skjedde i Tyskland i mai 2011 der over 50 mennesker døde. EUs mattrygghetsorgan (EFSA) har i en uttalelse av 9. juni 2011 konkludert at forurensning av frø til spireproduksojn med aggressive shigatoksin-produserende E. coli-bakterier (STEC) var den mest sannsynlige årsaken til utbruddet. Selv om EFSAs risiko­vurdering påpeker at forekomsten av denne typen bakterier på grøn­n­saker fortsatt er meget lav i EU, er det gjort internasjonale undersøkelser som viser at denne typen bakterier forekommer oftere enn før. Dette gjelder spesielt ulike typer spirer. Det blir pekt på at høy fuktighet og høy temperatur under spiringen gjør at denne typen sykdomsfremkallende (patogene) bakterier får spesielt gunstige vekstvilkår. Produksjon og handel med frø til spireproduksjon og spirer er utbredt internasjonalt. I Norge er det tre til fem bedrifter som driver denne type virksomhet. At frø og spirer oppfattes som sunt å spise, tilsier at denne virksomheten kan være økende.

Sykdomsutbruddet i 2011 viste at det det var behov for et bedre lovgrunnlag som etablerer effektive virkemidler for å unngå import av frø til spireproduksojn og spirer fra land utenfor EU/EØS-området som kan føre til slik smitte. Forordningen med sertifikatordning har til formål å fylle dette behovet.

Matloven § 15 gir hjemmel til å gi forskrifter om sertifikatordninger.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Ordningen vil ikke medføre vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.  

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forordningen må ses i sammenheng med de tre øvrige forslagene til forordninger om frø til spireproduksojn og spirer. Alle fire forordningene vil bli publisert samtidig i Official Journal i januar 2013.

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 852/2004

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen