Sporbarhet frø til produksjon av spirer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 208/2013 av 11. mars 2013 om sporbarhetskrav for spirer og frø beregnet til spireproduksjon...

Commission Implementing Regulation (EU) No 208/2013 of 11 March 2013 on the traceability requirements for sprouts and seeds intended for the production of sprouts...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.07.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 17.06.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 11. mars 2013, og den trådte i kraft i EU 1. juli 2013.  

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold Rettsakten presiserer og detaljerer sporbarhetskravet i matlovsforordningen (forordning (EF) nr. 178/2002) artikkel 18 ved handel med spirer og frø beregnet til spireproduksjon. Med dette menes at man etablerer bedre og mer effektive virkemidler til å foreta rask sporing bakover og framover i produksjons- og handelsleddene. Formålet er å gjøre det mulig raskt å finne smittekilder ved eventuelle fremtidige sykdomsutbrudd som stammer fra slike produkter. Forordningen er en av fire forordninger som tilsammen skal forebygge nye utbrudd av sykdom, lik det som skjedde i Tyskland i mai 2011 der over 50 mennesker døde. EUs mattrygghetsorgan (EFSA) har i en uttalelse av 9. juni 2011 konkludert at forurensing av frø i spirer med aggressive shigatoksin-produserende E. coli-bakterier (STEC), var den mest sannsynlige årsaken til utbruddet. Selv om EFSAs risikovurdering påpeker at forekomsten av denne type bakterier på grønnsaker fortsatt er meget lav i EU, er det gjort internasjonale undersøkelser som viser at denne typen bakterier forekommer oftere enn før. Dette gjelder spesielt for ulike typer spirer. Det blir pekt på at høy fuktighet og høy temperatur under spiringen gjør at disse sykdomsfremkallende (patogene) bakteriene får spesielt gunstige vekstvilkår. Produksjon og handel med spirer og frø beregnet til spireproduksjon er utbredt internasjonalt. I Norge er det tre til fem bedrifter som driver denne typen virksomhet. At frø og spirer oppfattes som sunt å spise, tilsier at denne virksomheten kan være økende. Sykdomsutbruddet i 2011 viste at det er behov for et bedre lovgrunnlag som etablerer effektive virkemidler til å foreta rask sporing bakover og framover i produksjons- og handelsleddene for å finne smittekilden. Forordning om sporing av spirer og frø beregnet til spireproduksjon har som formål å fylle dette behovet.

Merknader Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften). For produsentene og Mattilsynet forventes ingen økonomiske konsekvenser, men det kan eventuelt bli noe mer administrasjon for begge parter i forhold til oppbevaring og kontroll av data. I Norge er det tre til fem bedrifter som driver denne typen virksomhet. Derfor vil de totale økonomiske og administrative konsekvensene være små.

Sakkyndige instansers merknader:

 Rettsakten ble ved skriftlig prosedyre vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler og Spesialutvalget for matproduksjon, som begge har representanter fra Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet. Spesialutvalgene fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Norge har få produsenter av spirer, som gjorde at vi i utgangspunkt ikke ønsket et separat regelverk rundt spirer. Ut ifra en totalvurdering velger Norge likevel å støtte de tiltak som Kommisjonen og EUs medlemsland foreslår for å forebygge gjentagelse av matbårne utbrudd slik at man unngår at mange personer blir syke.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Forordningen må ses i sammenheng med de tre øvrige forordningene om spirer og frø til spireproduksjon. Forordningene ble publisert i Official Journal den 11. mars 2013. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 208/2013
Basis rettsaktnr.: 178/2002
Celexnr.: 32013R0208

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.04.2013
Frist returnering standardskjema: 09.05.2013
Dato returnert standardskjema: 17.09.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 13.12.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 220/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 09.04.2013
Høringsfrist: 07.06.2013
Frist for gjennomføring: 14.12.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker