Utslipp, lette kjøretøy (Euro 6)

Kommisjonsforordning (EU) nr 459/2012 som endrer Parlaments- og Rådsforordning (EF) nr 715/2007 og Kommisjonsforordning (EF) nr 692/2008 om avgassutslipp fra lette person- og varebiler (Euro 6)...

COMMISSION REGULATION (EU) No 459/2012 of 29 May 2012 amending Regulation (EC) No 715/2007 of the European Parliament and of the Council and Commission Regulation (EC) No 692/2008 as regards emissions from light passenger and commercial vehicles (Euro 6)...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 16.07.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordningen ble vedtatt av EU-kommisjonen 29. mai 2012, og trådte i kraft i EU 4. juni 2012. Forordningen har vært på nasjonal høring.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 7. desember 2012, beslutning nr. 208/2012. Rettsakten ble implementert gjennom endringsforskrift av 11. desember 2012 til forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Endringsforskriften trådte i kraft 11. desember 2012.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonens forordning 459/2012/EF endrer Parlamentets og Rådets forordning 715/2007/EF og Kommisjonens forordning 692/2008/EF (begge handler om typegodkjenningskrav for avgassutslipp fra biler), og introduserer grenseverdi for partikkelutslipp målt i antall partikler fra lette biler med motor med gnisttenning (bensinmotor) med direkteinnsprøytning for avgasskravnivå Euro 6. Dette gjøres for å redusere skadevirkningene av avgassene fra slike biler.

Forordning 715/2007 omhandler avgasskrav til lette biler (personbiler og varebiler) og innfører avgasskravnivåene Euro 5 og 6 for disse fra hhv 2009 og 2014. Forordning 715/2007 inneholder selve kravnivåene (grenseverdiene for utslipp) og de mest sentrale bestemmelsene for Euro 5 og 6, som holdbarhetskrav, produksjonssamsvarskrav, krav til egendiagnostikk, krav til tilgang på reparasjonsinformasjon. Forordning 692/2008 implementerer forordning 715/2007 og inneholder de tekniske bestemmelsene som gjør det mulig å typegodkjenne kjøretøy, slik som måle- og testprosedyrer. Forordning 715/2007 har inntil nå ikke stilt krav om maksimalt antall partikler i avgassutslipp fra biler med gnisttenningsmotor (typisk bensinmotor) slik det gjøres for Euro 5- og 6-biler med motor med kompresjonstenning (dieselmotor). Forordning 459/2012 introduserer et slikt krav for biler med direkteinsprøytet gnisttenningsmotor på Euro 6 avgasskravnivå.

Forordning 459/2012 introduserer en grenseverdi på 6,0 x 10e11 partikler/km for Euro 6-biler med gnisttenning og direkteinnsprøytning. Dette er samme grenseverdi som gjelder for Euro 6-biler med kompresjonstenningsmotor. Imidlertid får biler med gnisttenning lov til å slippe ut et høyere antall (6,0 x 10e12 partikler/km) i inntil tre år etter at Euro 6-kravene trer i kraft, for å gi bilprodusentene tid til å utvikle teknologi til å klare kravet med motortekniske justeringer og uten partikkelfilter. 

Grenseverdi for antall partikler/km introduseres i tillegg til grenseverdi for vekt av partikler i g/km, fordi de minste partiklene utgjør svært lite i vekt men kan likevel utgjøre et stort antall. De minste partiklene kan utgjøre en helserisiko. Grenseverdi for antall partikler gjelder ikke for biler med gnisttenningsmotor og indirekte innsprøytning, fordi partikkelutslippene fra slike motorer uansett anses å være svært lave. Euro 6-kravene trer i kraft fra 1. september 2014.


Merknader

EU-hjemmel

Forordning 459/2012/EF er en endringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV) artikkel 290.

Gjeldende rett

Forordning 715/2007 er implementert i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 25-4.

Norsk gjennomføring 

Forordning 459/2012 er nå implementert i forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om bil og tilhenger til bil.

Forordningen innebærer ikke administrative konsekvenser utover det som må gjøres for å implementere rettsakten i norsk regelverk. Norge har ingen industri som produserer biler som omfattes av denne forordningen. Forordningen rammer ikke norske interesser, og implementeringen medfører derfor ikke økonomiske konsekvenser.

Forordningen vurderes å henhøre under Gruppe 2 (rettsakter som krever forskriftsendring og som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet).

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten behandles i Spesialutvalget for handelsforenkling.

Vurdering

Forordningen vurderes å være relevant og akseptabel for Norge. Forordningen vil bidra positivt til miljøet i form av å begrense avgassutslipp.

Andre opplysninger

Norge har ikke deltatt i arbeidsgrupper ifm utarbeidelsen av forordningen. Imidlertid har Norge deltatt i EU's tekniske komité for kjøretøy, der forordningen har vært drøftet.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 459/2012
Basis rettsaktnr.: 715/2007
Celexnr.: 32012R0459

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.06.2012
Frist returnering standardskjema: 16.07.2012
Dato returnert standardskjema: 06.09.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 208/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 24.10.2012
Høringsfrist: 06.12.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 11.12.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 11.12.2012

Lenker

Til toppen