Biocider/Ikke-inkludering

Kommisjonsbeslutning 2012/254/EU av 10. mai 2012 om at dichlovos til produkttype 18 ikke føres opp i vedleggene I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF biociddirektivet...

Commission Decision 2012/254/EU of 10 May 2012 concerning the non-inclusion of dichlovos for product type 18 in Annex I, IA or IB to Directive 98/8/EC concerning the placing of biocidal products on the market...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 01.06.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XV. Farlige stoffer

Status

Kommisjonsbeslutning 2012/254/EU ble vedtatt 10. mai 2012. Beslutningen ble innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komitebeslutning nr. 66/2013 av 3. mai 2013.

Norge ved Klima- og forurensningsdirektoratet deltar aktivt i arbeidet med utvikling og oppfølging av biocidregelverket gjennom deltakelse på møter i EU-regi; Technical Meetings, i Competent Authority og Standing Committee. Videre bidrar Norge med faglige innspill og som ansvarlig for vurdering av stoffer. Myndighetene er også i kontakt med berørte parter, herunder aktuell norsk industri.

Sammendrag av innhold

Direktiv 98/8/EF - biociddirektivet - innførte bestemmelser om godkjenning av aktive stoffer (biocider) og biocidprodukter på EU/EØS-markedet. Gjennom bestemmelser i forordning (EF) nr. 1451/2007 ble det etablert det en liste over stoffer som skal vurderes i forhold til oppføring på vedlegg I, IA eller IB til direktiv 98/8/EF. Det aktive stoffet dichlorvos var omfattet av listen i forordning (EF) nr. 1451/2007. Dichlorvos har vært vurdert i forhold til bruk i produkttype 18 som omfatter insektmidler, acarcider og produkter til bekjempelse av andre leddyr.

Medlemsstatene og Kommisjonen har vurdert rapporten som ble utarbeidet for dichlorvos. Vurderingen viste at bruk av dichlorvos i biocidprodukter (dvs produkttype 18) ville medføre uakseptabel risiko i forhold til beskyttelse av menneskers helse og i forhold til miljøet. Det ble derfor konkludert med at dichlorvos ikke skal kunne brukes som aktivt stoff i biocidprodukter som benyttes som insektmidler, arcacider og produkter til bekjempelse av andre leddyr. Forbudet gjelder fra 1. november 2012.

Merknader

Hjemmel i EU-traktaten; Hovedrettsakten - direktiv 98/8/EF biociddirektivet - er hjemlet i traktatens artikkel 100 a.
Rettslige konsekvenser; Biociddirektivet (direktiv 98/8/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen i 2003 ved EØS-komitébeslutning nr. 32/2003 og er gjennomført i norsk rett gjennom forskrift av 18. desember 2003 nr. 1848 om godkjenning av biocider og biocidprodukter (biocidforskriften) som trådte i kraft 1. januar 2004.
Forordning (EF) nr. 1451/2007 om vurderingsprogrammet knyttet til biociddirektivet ble innlemmet i EØS-avtalen i 2009 ved EØS-komitébeslutning nr.132/2009 og er gjennomført ved forskrift av 22. april 2009 nr. 470 om endringer i biocidforskriften. Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2012/254/EU i norsk rett vil skje ved endringer i biocidforskriften.

Økonomiske/administrative konsekvenser; Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative betydninger ut over arbeid med gjennomføring av endringer i det eksisterende regelverket.
Gruppe 2; Kommisjonsbeslutning 2012/254/EU er vurdert til å omfattes av gruppe 2, dvs. rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Kommisjonsbeslutning 2012/254/EU er behandlet av spesialutvalget for handelsforenkling.
Høringsdokumentene om kommende/nye endringer i biocidregelverket legges ut på hjemmesidene til Klima- og forurensningsdirektoratet www.klif.no.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Det er en grundig prosess i forkant av slike beslutninger om ikke-inkludering av stoffer i vedleggene til biociddirektivet, dvs at de ikke kan benyttes som aktive stoff i biocidprodukter.Gjennomføring av Kommisjonsbeslutning 2012/254/EU innebærer forbud mot det aktive stoffet dichlorvos i produkttype 18 som omfatter insektmidler, acaricider og produkter til bekjempelse andre leddyr. Det blir samtidig et harmonisert regelverk for tilsvarende stoff/produkttype i biocidprodukter, noe som også gir like rammebetingelser for både europeisk og norsk industri. Det blir således ikke konkurransevridende for norske firmaer. Produkter som eventuelt eksporteres til europeiske land fra Norge med det aktuelle stoffet vil uansett møte de samme krav om utfasing eller bytte av aktivt stoff. Det er dermed viktig at Norge får tilsvarende oppdatert regelverk på området som resten av Europa, både i forhold til beskyttelse av helse og miljø, tilsvarende rammebetingelser for berørt norsk industri og for norske myndigheter i forhold til håndhevelse av det aktuelle regelverket. Klima- og forurensningsdirektoratet har sjekket med produktregisteret og fått tilbakemdling om at ingen produkter med dette stoffet er registert i produktregisteret.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0254/EU
Basis rettsaktnr.: 1998/0008/EF
Celexnr.: 32012D0254

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.05.2012
Frist returnering standardskjema: 03.07.2012
Dato returnert standardskjema: 03.07.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 03.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 066/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.05.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen