Overvåkningsprogram for reststoffer

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/302/EU av 11. juni 2012 som endrer vedtak 2011/163/EU om godkjenning av planer fremlagt av tredjestater i henhold til artikkel 29 i rådsdirektiv 96/23/EF...

Commission Implementing Decision of 11 June 2012 amending Decision 2011/163/EU on the approval of plans submitted by third countries in accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.06.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU, og gjennomføres i norsk forskrift uten forutgående høring, jf. matloven §23 tredje ledd.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over tredjestater som har godkjente overvåkningsplaner for reststoffer i animalske produkter. Endringene gjelder følgende land:

Belize - godkjent plan for akvakultur

Chile - godkjent plan også for geit

Curacao - fjernet fra listen

Hong Kong - fjernet fra listen

Gambia - godkjent plan for akvakultur

Island - fjernet fra listen

Jamaica - plan for akvakultur ikke godkjent

Kenya - godkjent plan for kamelmelk

Libanon - godkjent plan for honning

Namibia - plan for oppdrettsvilt ikke godkjent

Ny Caledonia - endringer (fotnote 3) i plan for storfe

Sint Maarten - fjernet fra listen

San Marino - svin fjernet fra listen

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever gjennomføring i norsk regelverk. Listen som endres er gjennomført som et vedlegg i forskrift 27. januar 2000 nr. 65 om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (restkontrollforskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten anses ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2012/302/EU
Celexnr.: 32012D0302

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 04.07.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker