Referanseverdier knyttet til CHP-direktivet

Fastsettelse av harmoniserte referanseverdier for effektivitet ved adskilt produksjon av elektrisitet og varme...

Commission Implementing Decision of 19 Desember 2011 establishing harmonised reference values for separate production of electricity and heat in application of Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Commission Decision 2007/74/EC...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.06.2012

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Saken behandles i EFTA og alle EFTA land har ikke sendt inn standarskjema. Når  det er gjort vil et utkast til EØS-vedtak utformes.

Sammendrag av innhold   Europaparlaments- og rådets direktiv 2004/8/EF (CHP-direktivet) ble vedtatt den 11. februar 2004. Formålet med CHP-direktivet er å forbedre energieffektivitet og forsyningssikkerhet ved å fremme høyeffektiv kombinert kraft- og varmeproduksjon (kogenerering) der det er nyttbar varmeetterspørsel.EU Kommisjonens gjennomføringsforordning av 19. desember 2011 (2011/877/EU) om fastsettelse av harmoniserte referanseverdier for effektivitet ved adskilt produksjon av elektrisitet og varme er en beregningsteknisk oppfølging av CHP-direktivet. Gjennomføringsforordningen har sin bakgrunn i at det er blitt utviklet mer effektiv teknologi for produksjon av elektrisitet, og det har derfor oppstått et behov for å endre referanseverdiene for eldre teknologi. Gjennomføringsforordningen opphever EU kommisjonens vedtak 2007/74/EF (om harmoniserte referanseverdier).Kommisjonens gjennomføringsforordning innebærer mindre endringer i effektivitetsverdiene for separat elproduksjon når en skal vurdere hvorvidt et aktuelt kogenereringsanlegg kan sies å produsere høyeffektiv kraftvarme. Sammenlignet med tidligere EU-vedtak (2007/74/EF) om referanseverdier for effektivitet ved separat produksjon er effektivitetskravene for det nye vedtaket (2011/877/EU) hevet noe for anlegg idriftsatt før år 2000. I tillegg er tidligere satte effektivitetskrav for anlegg satt i drift i perioden 2006-2011 forlenget til også å gjelde for årene 2012-2015. For separat produksjon av varme er det ingen endringer fra tidligere, heller ikke når det gjelder korreksjonsfaktorer for unngåtte nettap ved lokal kogenerering.


Merknader

EU Kommisjonens gjennomføringsvedtak av 19. desember 2011 (2011/877/EU) er hjemlet i CHP-direktivet (2004/8/EF). CHP-direktivet har hjemmel i EU-traktatens artikkel 175(1).  

Kommisjonens gjennomføringsvedtak (2011/877/EU) innebærer at det  må foretas mindre endringer i forskrift om opprinnelsesgarantier.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2011/877/EU
Basis rettsaktnr.: 2004/8/EF
Celexnr.: 32011D0877

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 10.01.2012
Frist returnering standardskjema: 21.02.2012
Dato returnert standardskjema: 13.09.2012
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen