Revisjon av prospektdirektivet

Direktiv 2010/73/EU som endrer direktiv 2003/71 (prospektdirektivet) og direktiv 2004/109/EC (rapporteringsdirektivet)...

Directive 2010/73/EU of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 amending Directives 2003/71/EC on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading and 2004/109/EC on the harmonisation of transparency requirements in relation to...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.06.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 16.11.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Endringsdirektivet er innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved lov 22.06.2012 nr. 35.

Ved direktiv 2010/73/EF (endringsdirektivet) ble det gjort endringer i prospektdirektivet (direktiv 2003/71/EF) og rapporteringsdirektivet (direktiv 2004/109/EF).

Formålet med endringsdirektivet er å forbedre og forenkle anvendelsen av prospektdirektivet. Endringene er ledd i et program for å redusere de administrative byrdene for foretak innen EU. Endringsdirektivet er også en del av den revisjonen av prospektdirektivet som i henhold til artikkel 31 i prospektdirektivet skal foretas fem år etter ikrafttredelsen.

Endringsdirektivet inneholder blant annet endringer i vilkårene for unntak fra prospektplikt og heving av tersklene for når prospekt må utarbeides. Endringsdirektivet innebærer også at definisjonen av ”qualified investor” blir i samsvar med definisjonen av ”kvalifisert motpart” i henhold til MiFID-reglene.

Vurdering

Endringsdirektivet er EØS-relevant.  

Direktivet medfører endringer i prospektdirektivet og i rapporteringsdirektivet. EØS-forpliktelser som tilsvarer prospektdirektivet er gjennomført i norsk rett ved bestemmelser i verdipapirhandelloven kapittel 7 og verdipapirforskriften kapittel 7. EØS-forpliktelser som tilsvarer rapporteringsdirektivet, er gjennomført i norsk rett ved bestemmelser i verdipapirhandelloven kapittel 5 og verdipapirforskriften kapittel 5

Behovet for endringer i verdipapirhandelloven ved innlemmelse av endringsdirektiver i EØS-avtalen er ivaretatt ved lov om endringer i bokføringsloven, verdipapirhandelloven, eiendomsmeglingsloven m.m. vedtatt av Stortinget 15. juni 2012, etter forslag i Prop. 107 L (2011-2012) og Innst. 378 L (2011–2012) fra Stortingets finanskomité.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.: KOM(2009)491
Rettsaktnr.: 2010/73/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010L0073

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.01.2011
Frist returnering standardskjema: 10.03.2011
Dato returnert standardskjema: 09.03.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 28.09.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 167/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.09.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker