Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 497/2012 av 7. juni 2012 om endring av forordning (EU) nr. 206/2010 med hensyn til krav til dyr som er mottakelige for blåtunge (bluetongue)...

Commission Implementing Regulation (EU) No 497/2012 of 7 June 2012 amending Regulation (EU) No 206/2010 as regards the requirements for imports of animals susceptible to bluetongue...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 26.06.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 26. juni 2012 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten er utarbeidet som følge av endrede internasjonale standarder fastsatt av Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) når det gjelder krav om blåtunge. Endringene omfatter import av drøvtyggere fra tredjeland til EØS-området.    Forordning (EU) nr. 497/2012 gjør endringer i de helsesertifikatene i forordning (EU) nr. 206/2010 som angår dyr som er mottakelige for blåtunge. Det gis tre ulike alternativer for tillatelse av import til EU. Første alternativ er at dyrene kommer fra område som har vært fritt for blåtunge i 24 måneder. Andre alternativ er at dyrene kommer fra område som har vært fritt for blåtunge i 24 måneder og i tillegg skal dyrene være testet for sykdommen (dette kravet gjelder i praksis for Canada). Tredje alternativ er at dyr som kommer fra tredjeland som ikke er fri for blåtunge må vaksineres mot dette med inaktivert vaksine før flytting.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr. 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 0497/2012
Celexnr.: 32012R0497

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 27.06.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 26.06.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen