Vet-tredjelandsimport

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 546/2012 av 25. juni 2012 om endring av forordning (EU) nr. 206/2010 med hensyn til fastsettelse av lister over tredjeland, tredjelandsområder og deler av disse, som er godkjent med hensyn til innførsel av visse dyr og ferskt kjøtt til EU, og krav ve...

Cömmission Implementing Regulation (EU) No 546/2012 of 25 June 2012 amending Regulation (EU) No 206/2010 laying down lists of third countries, territories or parts thereof authorised for the introduction into the European Union of certain animals and fresh meat and the veterinary certification ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 27.06.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten tas inn i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre og skal gjennomføres i Norge samtidig med at den gjennomføres i EU. Rettsakten er implementert ved forskrift 2. juli 2012 om endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr.

Sammendrag av innhold

Rettsakten er utarbeidet som følge av at Canada har dokumentert at alle deler av landet nå er fri for brucellose (B. melitensis) som rammer sau og geit. Regionen Okanagan Valley i British Colombia har hittil hatt særlige restriksjoner i forbindelse med eksport av levende dyr av sau og geit til EU. Kommisjonen har anerkjent dokumentasjonen, og det gjøres derfor endringer i forordning (EU) nr. 206/2010 når det gjelder bruk av helsesertifikater ved eksport av levende sau og geit fra den aktuelle regionen til EU.

Rettsakten omfatter også endringer når det gjelder innførsel av ferskt kjøtt av hov- og klovdyr fra Botswana til EU. På grunn av et utbrudd av munn- og klovsyke i en region av landet i 2011, ble det innført restriksjoner på slik innførsel fra denne regionen. Etter melding fra Botswana, og bekreftelse fra OIC, er det meste av regionen nå igjen erklært fri for munn- og klovsyke. Et mindre område er fortsatt under intensiv overvåkning, og innførselsrestriksjoner gjelder derfor fortsatt fra dette området.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr. 

Økonomiske eller administrative konsekvenser:

Rettsakten anses ikke å ha noen økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matproduksjon (SUMP). SUMP mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 546/2012
Celexnr.: 32012R0546

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 16.07.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 16.07.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen