Vin, endringer i 32009R0607

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 428/2012 av 22. mai 2012 om endringer i forordning (EF) nr. 607/2009 om gjennomføringsbestemmelser under rådsforordning (EF) nr. 479/2008 for så vidt gjelder beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking...

Commission Implementing Regulation (EU) No 428/2012 of 22 May 2012 amending Regulation (EC) No 607/2009 laying down certain detailed rules for the implementation of Council Regulation (EC) No 479/2008 as regards protected designations of origin and geographical indications, traditional terms, lab...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.06.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 607/2009 om beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren, som er fastsatt under forordning (EF) nr. 1234/2007 - EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin. Den eneste endringen som gjøres i denne forordningen, er at USA, etter en forespørsel i samsvar med den bilaterale avtalen mellom EU og USA om handel med vin, føres opp på listen over land som har rett til å angi druesortene Vermentino di Gallura og Vermentino di Sardegna i merkingen av vin, jf. nr. 58 i del B i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 607/2009.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Mattilsynet mener at rettsakten ikke er EØS-relevant, jf. nedenfor. Rettsakten skal derfor ikke gjennomføres i norsk rett.Økonomiske og administrative konsekvenser: Rettsakten vil ikke ha økonomiske, administrative eller andre konsekvenser verken for virksomhetene, myndighetene eller samfunnet for øvrig.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant at rettsakten ikke er EØS-relevant.

Vurdering

Ettersom endringsrettsakten utelukkende inneholder bestemmelser som etter de sektorspesifikke tilpasningene innledningsvis i protokoll 47 til EØS-avtalen ikke er EØS-relevante, mener vi at forordningen ikke bør tas inn som en endring av forordning (EF) nr. 607/2009 i nr. 11 i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen.

Per i dag er imidlertid flere land, herunder USA, som ikke er medlemmer i EU listet opp i vedlegg XV til forordning (EF) nr. 607/2009. Oppføringene av disse landene må imidlertid tolkes bort etter EØS-avtaleverket, som følge av de ovenfor nevnte sektorspesifikke tilpasningene innledningsvis i protokoll 47 til EØS-avtalen.

Hvis denne endringsrettsakten likevel blir tatt inn i EØS-avtaleverket, vil USA uansett måtte tolkes bort som følge av de sektorspesifikke tilpasningene ovenfor. Det er ikke nødvendig med etablering av ny tilpasningstekst for å oppnå dette. Etter vårt syn er det likevel ikke naturlig at en endringsrettsakt som ikke inneholder noen EØS-relevante bestemmelser, tas inn i EØS-avtaleverket.

Konklusjon

Mattilsynet mener at rettsakten ikke er EØS-relevant.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0428/2012
Basis rettsaktnr.: 1234/2007
Celexnr.: 32012R0428

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 29.05.2012
Frist returnering standardskjema: 10.07.2012
Dato returnert standardskjema: 06.12.2012
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen