Avgjørelser av søknader om helsepåstander

Kommisjonsforordning (EU) nr. 379/2012 av 3. mai 2012 om avslag på bruk av helsepåstander på næringsmidler, andre enn de som gjelder helsepåstander om redusert sykdomsrisiko og barns utvikling og helse...

Commision Regulation (EU) No 379/2012 of 3 May 2012 refusing to authorise certain helath claims made on foods, other than those referring to the reduction of disease risk and to children's development and health...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.05.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 3. mai 2012 og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten inneholder avgjørelser av to søknader om bruk av helsepåstander etter artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1924/2006 om bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler (påstandsforordningen). Helsepåstander etter denne bestemmelsen gjelder andre påstander enn de som viser til redusert sykdomsrisiko og til barns utvikling og helse. Søknadene gjelder melkesyrebakterier og kollagen, og begge avslås.

Begge avslagene er i samsvar med EFSAs vurdering.

For disse to søknadene er grunnlaget artikkel 13(5) som viser til at det må foreligge nyutviklet vitenskapelig data. Godkjente helsepåstander fremgår av et register som Kommisjonen har opprettet.

Påstandsforordningen er bygd opp slik at det må utvikles og vedtas et utfyllende regelverk før bruken av ernærings- og helsepåstander er fullt ut harmonisert. En del av det utfyllende regelverket som skal utvikles med grunnlag i påstandsforordningen, er godkjente helsepåstander etter forordningens artikkel 13(5). Det er den enkelte virksomhet som sender inn søknader om bruk av helsepåstander etter artikkel 13(5) i påstandsforordningen til den kompentente myndighet i et medlemsland. Medlemslandene skal så behandle og vurdere søknaden etter de bestemmelsene som fremgår av forordning (EF) nr. 353/2008, før den videresendes til EFSA for en vurdering av det vitenskapelige grunnlaget for søknaden. Kommisjonen tar vurderingene fra EFSA i betraktning når søknadene avgjøres. Avgjørelsene som innebærer avslag, forelegges også Rådet/Parlamentet etter regelverksprosedyren med kontroll. Påstander som ikke godkjennes, vil fremgå av det samme registeret som de innvilgede helsepåstandene.

Merknader

Rettslige konsekvenser for Norge:

Forordningen implementeres i norsk regelverk ved en henvisningsbestemmelse i forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Virksomhetene

Virksomhetene må ta avslåtte påstander ut av bruk. I EU er det etter ikrafttredelse av forordningen en 6 måneders frist for å ta de påstandene som ikke er godkjent, ut av bruk. Avgjørelsen må også implementeres i norsk regelverk før den kan legges til grunn i Norge. Det er usikkert om disse påstandene er i bruk i Norge idag.

Forbrukerne

EFSAs vurdering av de enkelte søknadene gir forbrukeren større trygghet for at de påstandene som er i bruk, er vitenskapelig dokumentert.

Mattilsynet

Tilsyn med bruken av helsepåstander inngår i det ordinære tilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.  Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 379/2012
Basis rettsaktnr.: 1924/2006
Celexnr.: 32012R0379

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.05.2012
Frist returnering standardskjema: 15.06.2012
Dato returnert standardskjema: 30.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 15.06.2012
Høringsfrist: 15.09.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen