Forordning 322/2012

Kommisjonsforordning (EU) nr. 322/2012 av 16. april 2012 om endring av vedlegg II og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 396/2005 når det gjelder maksimum grenseverdier for rester av klopyralid, dimetomorf, fenpyrazamin, folpet og pendimetalin i eller på visse produkter...

Commission Regulation (EU) No 322/2012 of 16 April 2012 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for clopyralid, dimethomorph, fenpyrazamine, folpet and pendimethalin in or on certain products...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 02.05.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt og innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer maksimum grenseverdier (MRL) for klopyralid, dimetomorf, fenpyrazamin, folpet og pendimetalin i eller på visse produkter.

MRL for rester av klopyralid, dimetomorf, fenpyrazamin, folpet og pendimetalin er endret fordi plantevernmidlene har blitt søkt om bruk til nye kulturer.

MRL for klopyralid er endret for produktene blomkål, hodekål, turnips, kålrot, brokkoli, linfrø og enkelte animalske produkter. Klopyralid er tillatt brukt i Norge som ugressmiddel til kulturene høst- og vårkorn og i typer gressenger, oljeraps, oljerybs, fôrraps, fôrmargkål, kålrot, rosenkål, hodekål og mais.

MRL for dimetomorf er gitt for produktene spinat og bladbete. Dimetomorf er tillatt brukt i Norge som soppmiddel mot tørråte i poteter og soppsjukdommer i purre.

MRL for fenpyrazamin er gitt for produktene druer, tomater, pepper, auberginer og produkter av gresskarfamilien med spiselig skall. MRL for rester av fenpyrazamin har tidligere ikke vært satt. MRL er satt til LOD (lower limit of analytical determination) som er 0,01 mg/kg, for andre produkter.

MRL for folpet er gitt for produktene hvitløk og tomater.

MRL for pendimetalin er gitt for produktene grønnkål, kinakål, kålrot og urter.

De nye grenseverdiene er vurdert, risikohåndtert og vedtatt av Standing Committee of the Food Chain and Animal Health, seksjon Pesticide Residues (SCFCAH-PR). De er basert på European Food Safety Authority (EFSA) sine saklige begrunnelser ("reasoned opinions") og annen relevant informasjon.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i norsk forskrift 18. august 2009 nr. 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.   

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten kan føre til økning i antall analyser av rester av plantevernmidler i mat og fôr. Dette har betydning spesielt for næringen og det offentlige kontrollapparatet. I tillegg vil endringer i MRLer kunne påvirke antall positive analyseprøver. Det vil si når MRL øker, vil dette kunne føre til færre påviste positive analyseprøver. Når MRL reduseres, vil dette kunne føre til flere positive analyseprøver. Endringer i antall positive analyseprøver kan derfor påvirke det administrative arbeidet som Mattilsynet har ved overskridelser av MRLer. Imidlertid anser Mattilsynet at endringene er minimale og at rettsakten;

    •    ikke får vesentlige økonomiske konsekvenser for hverken næringen eller Mattilsynet.
    •    ikke får vesentlige administrative konsekvenser for Mattilsynet.  

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Plantevernmidlene klopyralid og dimetomorf er tillatt brukt i Norge i visse produkter. For vekstene kålrot og hodekål kan forskriften ha betydning ved at MRL for klopyralid har økt fra 0,5 mg/kg til henholdsvis 1,5 mg/kg og 3,0 mg/kg.  Bruksområde og bruksbetingelsene er imidlertid ikke endret i Norge for klopyralid i forhold til endrede MRL, men kan endres på sikt. De endrede MRL for dimetomorf omfatter kun kulturer som ikke blir brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.      De andre plantevernmidlene i forordningen er ikke tillatt brukt i Norge. De er imidlertid tillatt brukt enkelte andre steder i verden som vi handler med.   EFSA hadde i forkant av vedtaket vurdert nødvendigheten av å endre MRL og i forhold til forbrukernes sikkerhet. I EFSAs "reasoned opinions" for de respektive stoffer har EFSA konkludert med MRL for enkeltprodukter. Disse MRLene skal sikre at det ikke er noen risiko for at verken akseptabelt daglig inntak (ADI) eller akutt referansedose (ARfD) blir overskredet.

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 322/2012
Basis rettsaktnr.: 396/2005
Celexnr.: 32012R0322

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.04.2012
Frist returnering standardskjema: 31.05.2012
Dato returnert standardskjema: 30.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 006/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2012
Høringsfrist: 31.08.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker