Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 414/2012 av 15. mai 2012 som endrer forordning (EU) nr. 554/2008 om minimum innhold og minimum anbefalt dosering for et enzym preparat av 6-phytase som fôrtilsetningsstoff til slaktekalkuner...

Commission Implementing Regulation (EU) No 414/2012 of 15 May 2012 amending Regulation (EC) No 554/2008 as regards the minimum content and the minimum recommended dose of an enzyme preparation of 6-phytase as a feed additive in feed for turkeys for fattening...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 30.05.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av minste tillatte innhold og minste anbefalte dosering av et enzympreparat 6-phytase som fôrtilsetningsstoff for slaktekalkuner. Enzymet er fremstilt ved hjelp av en genmodifisert bakteriestamme. Det er klassifisert i kategorien zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende tilsetningsstoffer. Preparatets minste tillatte innhold og minste anbefalte dosering er redusert fra 1000 FTU/kg til 500 FTU/kg for slaktekalkuner. Den anbefalte doseringen varierer fra 500 FTU/kg til 2700 FTU/kg. Preparatets minste innhold og minste anbefalte dosering er lik. Dosering av 500 FTU/kg kan forbedre fosforutnyttelse hos slaktekalkuner. For andre dyrearter er doseringen uendret. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har en varighet til 8. juli 2018. Det følger ingen rapporteringsforpliktelser av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. Siden preparatets minste dosering er lavere enn før, vil forbruket også blir lavere.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 414/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0414

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2012
Frist returnering standardskjema: 20.06.2012
Dato returnert standardskjema: 31.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.06.2012
Høringsfrist: 21.08.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen