Fôrtilsetningsstoff

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 333/2012 av 19. april 2012 om godkjenningen av et preparat av kaliumdiformiat som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter og som endrer forordning (EF) nr. 492/2006...

Commission Implementing Regulation (EU) No 333/2012 of 19 April 2012 concerning the authorisation of a preparation of potassium diformiate as a feed additive for all animal species and amending Regulation (EC) No 492/2006...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Kaliumdiformiat er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Nå søkes det re-godkjent, slik fôrtilsetningsstoff-forordningen krever. Det er klassifisert i kategorien Teknologiske fôrtilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Konserveringsmidler og har identifikasjonsnr. 1a237a. European Food Safety Authority (EFSA), har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet, ut fra dokumentasjon i søknaden. Kaliumdiformiat skal bare benyttes til konservering av rå fisk og rå fiskeprodukter til fôr. Det er effektivt for å forlenge holdbarhetstida til rå fisk. Analysemetode for preparatet er beskrevet. Det er ikke foretatt noen endringer i preparatets framstillingsmåte eller sammensetning. Derfor er det fastsatt en overgangsperiode der en kan bruke opp gjenværende lagerbeholdning av premikser og fôrblandinger der preparatet, med den tidligere godkjenningen, inngår. Det er ikke fastsatt grenser for minste eller største tillatte innhold av kalimdiformiat i fullfôr. Men likevel er det krav om at innholdet av ulike kilder for kaliumdiformiat i fôr til avvent smågris ikke skal overskride 18 g/kg fullfôr, og for fullfôr til slaktegris og avlspurker er grensen 12 g/kg. Brukes det andre organiske syrer som fôrtilsetningsstoff samtidig, vil kaliumdiformiat opp til de nevnte grensene ha negativ effekt. 

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 11. mai 2022.

Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk.

For fôrindustrien får heller ikke re-godkjenningen av kaliumdiformiat konsekvenser, da hverken bruksområde eller sammensetning er endret i forhold til tidligere godkjenning. En må imidlertid være oppmerksom på konsekvensene av å tilsette preparatet i fôrblandinger der det også skal tilsettes organiske syrer.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 333/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0333

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2012
Frist returnering standardskjema: 16.05.2012
Dato returnert standardskjema: 13.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 07.12.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 206/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 21.05.2012
Høringsfrist: 09.07.2012
Frist for gjennomføring: 08.12.2012
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen