Fôrtilsetningsstoffer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2012 av 15. mai 2012 som endrer gjennomføringsforordning (EU) nr. 496/2011 om det minste tillatte innholdet av natriumbenzoat som fôrtilsetningsstoff til avvent smågris...

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 413/2012 of 15 May 2012 amending Implementing Regulation (EU) No 496/2011 as regards the minimum content of sodium benzoate as a feed additive in feed for weaned piglets...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: II. Fôrvarer

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten omhandler godkjenning av minste tillatte konsentrasjon av natriumbenzoat (4d5 som er godkjent under gruppen andre zootekniske tilsetningsstoffer) fra 99,9 % til 99,0 % i fôrtilsetningsstoff til avvent smågris. Denne substansen er trygg for mennesker, avvent smågris og miljøet, under samme betingelser for bruk som dagens formulering. Natriumbenzoat i en konsentrasjon av større enn eller lik 99,0 % er effektiv i avvent smågris. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Godkjenningsperiode er ikke endret. Det følger ingen rapporteringsforpliktelser til EFTAs overvåkningsorgan (ESA) av rettsakten.

Merknader

Rettslige konsekvenser:

Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk. Den får heller ingen konsekvenser for fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 413/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0413

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 30.05.2012
Frist returnering standardskjema: 20.06.2012
Dato returnert standardskjema: 31.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 003/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 28.06.2012
Høringsfrist: 21.08.2012
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker