Kjørefeltvarsler (Lane Departure Warning)

Kommisjonsforordning (EU) nr. 351/2012 av 23. april 2012, som implementerer europaparlamentets- og rådets forordning (EF) No. 661/2009, når det gjelder typegodkjenningskrav for kjørefeltvarsler (Lane Departure Warning, LDW) i kjøretøy...

Commission Regulation (EU) No 351/2012 of 23 April 2012 implementing Regulation (EC) No 661/2009 of the European Parliament and of the Council as regards type-approval requirements for the installation of lane departure warning systems in motor vehicles ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.05.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Samferdselsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: I. Kjøretøyer

Status

Forordning (EU) nr. 351/2012 ble vedtatt av Kommisjonen 23. april 2012, og kom til anvendelse i EU 14. mai 2012.

Rettsakten ble tatt inn i EØS-avtalen ved EØS-komiteens møte av 26. oktober 2012, beslutning nr. 194/2012. Kjøretøyforskriften ble sommeren 2012 avløst av ny forskrift 5. juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Forskriften trådte i kraft 15. september 2012. Rettsakten er implementert i ny forskrift.

Sammendrag av innhold 

Kommisjonsforordning (EU) nr. 351/2012 implementerer forordning (EF) nr. 661/2009 om typegodkjenningskrav til kjøretøyers generelle sikkerhet, som krever at nye kjøretøy i klasse M2, M3, N2 og N3 (busser og lastebiler) skal være utstyrt med kjørefeltvarsler (Lane Departure Warning, LDW). Forordning nr. 351/2012 angir de detaljerte tekniske kravene og godkjenningsprosedyrene for slike kjørefeltvarslingssystemer. Videre gir forordningen unntak fra kravet om kjørefeltvarslingssystemer for visse typer kjøretøy som i utgangspunktet er omfattet av kravet i forordning nr. 661/2009. Dette gjelder i hovedsak spesialkjøretøy, og busser beregnet for stående passasjerer.

Kjørefeltvarslingssystemer skal varsle føreren av et kjøretøy dersom kjøretøyet uønsket er i ferd med å forlate kjørefeltet. Hensikten er å hindre trafikkulykker. Kravet er basert på optisk detektering av kantlinjer, og vil antas å bedre trafikksikkerheten i Norge.

Merknader 

EU-hjemmel 

Forordning (EU) nr. 351/2012 er en gjennomføringsforordning vedtatt av Kommisjonen med hjemmel i traktaten om den Europeiske Unions virkemåte (TEUV), artikkel 291.

Gjeldende rett og norsk gjennomføring -se punktet "status"

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er behandlet i Spesialutvalget for handelsforenklinger 

Vurdering

Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel for Norge.

Andre opplysninger

Norge har deltatt under TCMV`s (EU`s kjøretøykomite) behandling av saken. 

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 351/2012
Basis rettsaktnr.: 661/2009
Celexnr.: 32012R0351

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 27.04.2012
Frist returnering standardskjema: 08.06.2012
Dato returnert standardskjema: 25.06.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 26.10.2012
Nummer for EØS-komitebeslutning: 194/2012
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 31.05.2012
Høringsfrist: 16.07.2012
Frist for gjennomføring: 01.11.2012
Dato for faktisk gjennomføring: 09.11.2012
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 09.11.2012

Lenker

Til toppen