Leketøy

Kommisjonsdirektiv 2012/7/EU av 2. mars 2012 om endring av del III i vedlegg II til Europaparlamentets og rådsdirektiv 2009/48/EF om sikkerhetskrav til leketøy med henblikk på tilpasning til den tekniske utviklingen...

Commission Directive 2012/7/EU of 2 March 2012 amending, for the purpose of adapting to technical progress, part III of Annex II to Directive 2009/48/EC of the Euroepan Parliament and of the Council relating to toy safety...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.05.2012

Spesialutvalg: Handelsforenklinger

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 29.06.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Miljøverndepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIX. Forbrukervern

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonsdirektiv 2012/7/EU ble fastsatt 2. mars 2012. Rettsakten ble innlemmet i EØS-avtalen 14. juni 2013 ved EØS-komitebeslutning nr. 114/2013.

Norge ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) deltar i EUs ekspertgrupper på området.

Både DSB og Klif har forvaltningsmyndighet etter dette regelverket. DSB har hovedansvar for gjennomføring av leketøyforskriften og forvalter de fysiske og mekaniske egenskaper, brann- og eksplosjonsegenskaper samt elektriske og radioaktive egenskaper. Klif har ansvaret for de deler av regelverket som gjelder kjemikalier, støy og hygiene. Siden direktiv 2012/7/EU omhandler endringer av bestemmelser vedrørende kjemikalier i direktiv 2009/48/EF ble EØS-notat for direktiv 2012/7/EU utarbeidet av miljøvernmyndighetene. Notatet ble forelagt Justis- og beredskapsdepartementet før behandling i spesialutvalget.

Sammendrag av innhold

Direktivet om sikkerhet ved leketøy - direktiv 2009/48/EF - erstatter det tidligere leketøydirektivet (direktiv 88/378/EF). Regelverket regulerer fysiske og mekaniske egenskaper, kjemiske, elektriske og støyende egenskaper, samt antennelighet, hygiene og radioaktivitet til leketøy. Videre stilles det krav til merking og dokumentasjon for leketøy som skal omsettes og sporbarhet i forsyningskjeden. Kommisjonsdirektiv 2012/7/EU endrer del III i vedlegg II til direktiv 2009/48/EF ved at det innføres nye strengere grenser for kadmium i forhold til leketøy.


Merknader

Hjemmel i EU-traktaten: Hovedregelverket - direktiv 2009/48/EF - er hjemlet i traktatens artikkel 251.

Rettslige konsekvenser: Hoveddirektivet (2009/48/EF) ble innlemmet i EØS-avtalen 13. juli 2012 (beslutning nr. 127/2012). Det gamle leketøydirektivet 88/378/EF er også innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett ved forskrift av 4. januar 1996 nr. 7 om sikkerhet ved leketøy. En gjennomføring av direktiv 2012/7/EU vil skje ved endring i den nye leketøyforskriften.

Administrative/økonomiske konsekvenser: En gjennomføring av direktiv 2012/7/EU anses ikke å ha særlige administrative og/eller økonomiske kostnader utover arbeidet med endringsforskrift av den nye leketøyforskriften.

Gruppe 2: Rettsakten er vurdert til å omfattes av gruppe 2, det vil si rettsakter som krever forskriftsendring som ikke griper vesentlig inn i norsk handlefrihet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er behandlet i spesialutvalget for handelsforenkling.

En gjennomføring av direktiv 2012/7/EU vil skje ved endringer i den nye leketøyforskriften.

Vurdering

Rettsakten er vurdert til å være EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/0007/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/0040/EF
Celexnr.: 32012L0007

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 20.04.2012
Frist returnering standardskjema: 20.06.2012
Dato returnert standardskjema: 03.07.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 14.06.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 114/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 15.06.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen