Vin, endringer i 32009R0436

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 314/2012 av 12. april 2012 om endringer i kommisjonsforordningene (EF) nr. 555/2008 og (EF) nr. 436/2009 for så vidt gjelder dokumenter som skal følge med forsendelser av vinprodukter og register som skal føres innen vinsektoren...

Commission Implementing Regulation (EU) No 314/2012 of 12 April 2012 amending Commission Reulations (EC) No 555/2008 and (EC) No 436/2009 as regards the documents accompanying consignments of wine products and wine sector registers to be kept...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 18.05.2012

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Protokoll 47 om opphevelse av tekniske hindringer for handel med vin

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Forordningen endrer gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 555/2008 om støtteprogrammer, handel med tredjeland, produksjonspotensial og kontroll innen vinsektoren og forordning (EF) nr. 436/2009 for så vidt gjelder dokumenter som skal følge forsendelser av vinprodukter og hvilke register som skal føres innen vinsektoren. Gjennomføringsbestemmelsene i forordningene (EF) nr. 555/2008 og (EF) nr. 436/2009 er fastsatt under forordning (EF) nr. 1234/2007 - EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin. Mange av endringene som gjøres i forordningene (EF) nr. 555/2008 og (EF) nr. 436/2009 har direkte eller indirekte sammenheng med at EU over de siste årene har endret regelverket om generelle ordninger for produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige. Tidligere var dette regulert av direktiv 92/12/EØF om generelle ordninger for produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige og om besittelse, bevegelse og overvåking av slike produkter, forordning (EØF) nr. 2719/92 om det administrative følgedokumentet for bevegelse av produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige, men der effektuering av avgiftene er utsatt og forordning (EØF) nr. 3649/92 om et forenklet følgedokument for bevegelser innad i fellesskapet av produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige som har blitt frigjort for konsumpsjon i avsendermedlemsstaten.Fra 1. april 2010 ble direktiv 92/12/EØF opphevet og erstattet av direktiv 2008/118/EF om generelle ordninger for avgifter til det offentlige med tilhørende gjennomføringsbestemmelser i forordning (EF) nr. 684/2009 om databaserte prosedyrer for bevegelse av produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige, men der effektuering av avgiftene er utsatt. I denne sammenheng må det også nevnes at det ved europaparlaments- og rådsvedtak 1152/2003 ble opprettet et databasert system i EU for bevegelse og overvåkning av avgiftspliktige produkter (EMCS). EMCS skal kunne kommunisere med og gjenbruke data fra det nye databaserte transittsystemet i EU (NCTS).

Fra 1. april 2010 ble forordning (EØF) nr. 2719/92 om det administrative følgedokumentet for bevegelse av produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige, men der effektuering av avgiftene er utsatt, opphevet av forordning (EF) nr. 684/2009. Etter de nye bestemmelsene i artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2008/118/EF, skal bevegelse av produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige, men der effektuering av avgiftene er utsatt, nå primært foregå på grunnlag av et elektronisk administrativt dokument som formidles via det databaserte systemet for bevegelse og overvåkning av avgiftspliktige produkter (EMCS). Forordning (EØF) nr. 3649/92 om et forenklet følgedokument for bevegelser innad i fellesskapet av produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige som har blitt frigjort for konsumpsjon i avsendermedlemsstaten, ser ut til å skulle gjelde fortsatt. Endringer i forordning (EF) nr. 555/2008. Forordning (EU) nr. 314/2012 endrer i artikkel 1 gjennomføringsbestemmelsene i forordning (EF) nr. 555/2008 slik at det presiseres hvilke forpliktelser medlemsstatene har til å gjøre informasjon om bevegelse av avgiftspliktige produkter som er registrert i det databaserte systemet for bevegelse og overvåkning av avgiftspliktige produkter (EMCS) etter det generelle regelverket om dette i direktiv 2008/118/EF og forordning (EF) nr. 684/2009, eller eventuelle andre informasjonssystemer som er etablert i medlemsstatene i denne sammenheng, tilgjengelig for de organene som er gitt ansvaret for kontroll etter bestemmelsene i det spesifikke regelverket innen vinsektoren. Endringer i forordning (EF) nr. 436/2009.Mange av bestemmelsene som regulerer bruk av følgedokumenter for forsendelser av vinprodukter på EU-nivå, i den enkelte medlemsstat og for eksport og vilkårene for vurdering av gyldighet for sertifikater som skal dokumentere opprinnelsen til viner med beskyttede betegnelser i del II (artiklene 21 -31) i forordning (EF) nr. 436/2009, har nå i praksis helt eller delvis blitt utdatert som følge av senere endringer i tilgrensende EU-lovgivning. Dette har særlig sammenheng med den utstrakte bruken av nye elektroniske administrative dokumenter basert på artikkel 21 nr. 1 i direktiv 2008/118/EF, jf. forordning (EF) nr. 684/2009, EUs tollmyndigheters utvidede bruk av elektroniske prosedyrer mer generelt og endringene de siste årene innen vinsektoren for så vidt gjelder bestemmelsene om beskyttede betegnelser på vin, opplysninger om årgang eller druesort.  Forordning (EU) nr. 314/2012 endrer derfor i artikkel 2 flere av gjennomføringsbestemmelsene om dette i forordning (EF) nr. 436/2009, slik at bestemmelsene oppdateres i forhold til den regelverksutviklingen som har skjedd på tilgrensende rettsområder.

Merknader

Rettslige konsekvenser: Gjennomføring av rettsakten i norsk rett medfører behov for endringer i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1147 om vin (vinforskriften).

Økonomiske, administrative og andre konsekvenser: Mattilsynet legger i utgangspunktet til grunn at gjennomføring i norsk rett av rettsakten ikke vil medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning verken for norske virksomheter, forbrukere eller myndighetene sammenliknet med dagens rettstilstand. I denne vurderingen har vi også tatt i betraktning at Norge ikke har egen drue- og vinproduksjon av betydning. Arcus er per i dag den eneste virksomheten som blander og tapper vin på flasker og kartonger i Norge. Ellers er det bare ”ferdigpakket” vin som tas inn til Norge. For Arcus er det derfor spesielt viktig at de bestemmelsene i EUs regelverk som angår den virksomheten som de utøver og de produkter som de omsetter, blir gjort til en del av protokoll 47 til EØS-avtalen. Tilsvarende gjelder også for andre virksomheter som driver omsetning med ”ferdigpakket” vin i Norge.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for næringsmidler, der Helse- og omsorgsdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

I EØS-komiteens vedtak 30. april 2012 nr. 102/2012 ble tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen totalrevidert, slik at det tilsvarende nye EØS-relevante EU-regelverket om vin, med enkelte tilpasninger, ble gjort til en del av EØS-avtaleverket. Vedtaket i EØS-komiteen har foreløpig ikke trådt i kraft, ettersom det fra norsk side er tatt forbehold om innhenting av Stortingets samtykke etter artikkel 103 i EØS-avtalen.

Følgende vinrettsakter er omfattet av EØS-komiteens vedtak 30. april 2012: forordning (EF) nr. 1234/2007, EUs felles markedsordning for landbruksprodukter – herunder vin, som endret ved forordning (EF) nr. 491/2009, forordning (EF) nr. 436/2009 med gjennomføringsbestemmelser om blant annet dokumenter som skal følge forsendelser av vin og hvilke register som skal føres innen vinsektoren, forordning (EF) nr. 606/2009 med gjennomføringsbestemmelser om blant annet kategorier av druevin, ønologiske metoder og de gjeldende restriksjoner, forordning (EF) nr. 607/2009 med gjennomføringsbestemmelser om beskyttede opprinnelsesbetegnelser og geografiske betegnelser, tradisjonelle termer, merking og presentasjon av visse produkter innen vinsektoren.

Endringene i forordning (EF) nr. 555/2008

Forordning (EF) nr. 555/2008 ble ikke vurdert som EØS-relevant og ble derfor ikke tatt inn i EØS-avtaleverket 30.april 2012. Derfor mener vi at heller ikke endringene i forordning (EF) nr. 555/2008 som nå gjøres i forordning (EU) nr. 314/2012 er EØS-relevante. Ettersom vi bare foreslår at forordning (EU) nr. 314/2012 tas inn i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen som endringsforordning til forordning (EF) nr. 436/2009, er det etter vårt syn ikke behov for å etablere nye konkrete tilpasninger i denne sammenheng om at endringene i forordning (EF) nr. 555/2008 ikke skal gjelde.

Endringene i forordning (EF) nr. 436/2009

Generelt

Forordning (EF) nr. 436/2009 ble som nevnt ovenfor, med enkelte tilpasninger, 30. april 2012 tatt inn i tillegg 1 nr. 9 til protokoll 47 til EØS-avtalen. Ettersom de aller fleste bestemmelsene i forordning (EF) nr. 436/2009 ikke ble ansett som EØS-relevante, ble det etablert en tilpasningstekst til rettsakten som sier at BARE de nærmere oppregnede bestemmelsene i rettsakten skal gjelde og at de overordnede tilpasningene i EØS-avtalen og sektortilpasningene innledningsvis i protokoll 47 også skal gjelde for ordlyden i disse bestemmelsene.

Vi må derfor undersøke om forordning (EU) nr. 314/2012 gjør endringer i forordning (EF) nr. 436/2009 som gjør det nødvendig med justeringer i tilpasningsteksten som lister opp hvilke bestemmelser som skal gjelde og vurdere om endringene er EØS-relevante og akseptable.

Forordning (EU) nr. 314/2012 inneholder blant annet bestemmelser som helt eller delvis gjelder EUs handel med tredjeland og vin med opprinnelse i tredjeland. Dette er eksempler på en type bestemmelser som etter de sektorspesifikke tilpasningene innledningsvis i protokoll 47 til EØS-avtalen og etter de overordnede tilpasningene som følger av EØS-avtalen, uansett skal tolkes bort i alle rettsaktene som tas inn i tillegg 1 til protokoll 47, og dette er også uttrykkelig presisert i den konkrete tilpasningen av forordning (EF) nr. 436/2009. Bestemmelsene vil derfor uansett ikke gjelde, men vi har så langt fulgt en tilnærming der vi om mulig ikke tar med slike bestemmelser eller deler av slike bestemmelser i opplistingen av hvilke bestemmelser i rettsakten som skal gjelde. I forslaget til justert tilpasningstekst nedenfor har vi tatt høyde for dette.

Et mulig større problem i praksis, er at en sentral begrunnelse for endringene som gjøres i forordning (EF) nr. 436/2009 som følge av forordning (EU) nr. 314/2012, er endringer over de siste årene i regelverket i EU om toll og avgifter og særlig dette med introduksjon av nye elektroniske systemer i EU og de enkelte medlemsstatene. Dette regelverket er ikke en del av EØS-avtalen og det bør heller ikke gjøres til en del av avtaleverket.

Flere av bestemmelsene som nå er gjort gjeldende innen EØS i forordning (EF) nr. 436/2009, inneholder henvisninger til tre rettsakter som ikke er gjort til en del av EØS-avtalens vedlegg og protokoller. Det dreier seg om direktiv 92/12/EØF om generelle ordninger for produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige og om besittelse, bevegelse og overvåking av slike produkter, forordning (EØF) nr. 2719/92 om det administrative følgedokumentet for bevegelse av produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige, men der effektuering av avgiftene er utsatt og forordning (EØF) nr. 3649/92 om et forenklet følgedokument for bevegelser innad i fellesskapet av produkter som er gjenstand for avgifter til det offentlige som har blitt frigjort for konsumpsjon i avsendermedlemsstaten.

Ved klarering av de nye vinrettsaktene, ble det fra norsk side lagt til grunn at henvisninger i rettsakter som blir tatt inn i tillegg 1 til protokoll 47, til andre rettsakter som ikke særskilt er gjort til en del av avtaleverket i egne EØS-komitebeslutninger, ikke vil binde Norge folkerettslig. Det ble ikke ansett som nødvendig med etablering av konkrete tilpasningstekster som presiserer dette generelle utgangspunktet. I praksis vil norske myndigheter likevel ofte legge betydelig vekt på slike henvisninger i de ellers EØS-relevante bestemmelsene, dersom innholdet i bestemmelsene som det henvises til er nødvendige for å gi EØS-regelverket et reelt og fornuftig innhold.

Dette gjelder blant annet henvisningene i forordning (EF) nr. 436/2009 til bestemte artikler i rettsaktene om toll og avgifter som er nevnt ovenfor. Det ble derfor lagt til grunn at vi vil føre en praksis der vi gjennom tolkning likevel tar hensyn til disse henvisningene, ettersom innholdet i bestemmelsene som det henvises til er nødvendig for å gi EØS-regelverket et reelt og fornuftig innhold.

Endringene som følge av forordning (EF) nr. 314/2012 som medfører at det nå i de tilsvarende bestemmelsene i forordning (EF) nr. 436/2009 henvises til visse bestemmelser i de nye rettsaktene om toll og avgifter mv. i EU, endrer ikke den prinsipielle tilnærmingen til disse forholdene.

Det kan imidlertid ikke utelukkes at den gradvise overgangen til bruk av elektroniske dokumenter i EU eller i de enkelte medlemsstatene, i praksis kan føre til en del utfordringer innen EØS med tanke på for eksempel tilgang til opplysninger som formidles via de nye elektroniske systemene. Vi antar likevel at vi gjennom en fleksibel tilnærming til dette, vil kunne ta høyde for eventuelle problemer som måtte dukke opp. Så langt vi kan se, er det fortsatt slik at papirbaserte dokumenter eller utskrifter av elektroniske dokumenter kan benyttes for de formål som er regulert i forordning (EF) nr. 436/2009 og at kompetente myndigheter i avsenderstaten eventuelt kan formidle nødvendige opplysninger til kompetente myndigheter i mottakerstaten på andre måter enn via et bestemt elektronisk system.

Se forslag nedenfor, med tilhørende utkast til explanatory note, til endringer i tilpasningsteksten som er etablert i bokstav a) i tillegg 1 nr. 9 til protokoll 47 til EØS-avtalen, som lister opp hvilke bestemmelser i forordningen som skal gjelde, som følge av endringene i forordning (EU) nr. 314/2012.

Nye artikkel 24 nr. 4 første ledd

Det fremgår av artikkel 2 nr. 3 i forordning (EU) nr. 314/2012, at artikkel 23 og 24 i forordning (EF) nr. 436/2009 skal erstattes av nye artikler 23 og 24. I nye artikkel 24 nr. 4 første ledd, fremgår det at følgedokumentene som det er henvist til i artikkel 24 nr. 1 a) (iii) i headingen skal inneholde EUs logo, ordene «European Union», navnet på avsendermedlemsstaten og et tegn eller merke som identifiserer avsendermedlemsstaten. Vi mener at det i nr. 9 i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen må etableres en ny tilpasningstekst til forordning (EF) nr. 436/2009, som sier at slike dokumenter utstedt av EØS- EFTA-statene, i stedet for EUs logo og ordlyden «European Union» i første ledd, skal inneholde ordene: «European Economic Area». Så langt vi kan se, vil dette ikke kunne utledes av de gjennomgående tilpasningene som følger av protokoll 1 til EØS-avtalen jf. de sektorspesifikke tilpasningene innledningsvis i protokoll 47 til EØS-avtalen. Se forslag nedenfor til ny tilpasningstekst med tilhørende utkast til explanatory note.

Nye vedlegg IXa B

Det fremgår av artikkel 2 nr. 15 jf. vedlegg III i forordning (EU) nr. 314/2012, at det skal settes inn et nytt vedlegg IXa i forordning (EF) nr. 436/2009. Punkt B i nye vedlegg IXa inneholder konkrete ordlyder som i nærmere bestemte tilfeller, jf. artikkel 31 nr. 2, skal tas inn i følgedokumentene som ledsager vin som kan merkes med beskyttede betegnelser, opplysninger om innhøstingsår og angivelse av druesort. De konkrete ordlydene er gjengitt på alle de offisielle språkene i EU. Vi mener derfor at det i nr. 9 i tillegg 1 til protokoll 47 til EØS-avtalen må etableres en ny tilpasningstekst til forordning (EF) nr. 436/2009 som gjengir de konkrete ordlydene i vedlegg IXa B på islandsk og norsk. Se forslag nedenfor til ny tilpasningstekst med tilhørende utkast til explanatory note.

Konklusjon

Mattilsynet mener at rettsakten er delvis EØS-relevant og akseptabel forutsatt at det gjøres visse endringer i de tekniske tilpasningene som er etablert til forordning (EF) nr. 436/2009 i tillegg 1 nr. 9 til protokoll 47 til EØS-avtalen. Nedenfor følger konkrete forslag til tilpasningstekst og utkast til explanatory notes som kan brukes i denne forbindelse.

Draft adaptation text amending the adaptation text established to Regulation (EC) No 436/2009 in point 9 in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement: 

1. The wording of litra a) in the adaptation text established to Regulation (EC) No 436/2009 in point 9 in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement shall be replaced by the wording below:

a)    Only the following provisions of the Regulation shall apply:

Article 21 (1) and (2) litra a) and litra b),

Articles 22 and 23,

Article 24 (1) litra a), (2), (4) and (5), cf. Annex VI,

Articles 25 and 26, cf. Annex VIII,

Article 29 (1), (2) litra a) and litra c) and (3),

Article 31 (1), (2), (5) and (6), cf. Annex IXa,

Articles 32 to 35,

Article 47,

Article 48 (1) and

Article 49.

The provisions shall apply with the adaptations that can be derived from the provisions of the main text of the Agreement, the horizontal adaptations in the introduction to Protocol 47 to the Agreement and the specific adaptations in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement. 

2. The adaptation text established to Regulation (EC) No 436/2009 in litra b) in point 9 in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement, shall be moved to a new litra c).

3. A new litra b), with the wording below, shall be inserted in adaptation text established to Regulation (EC) No 436/2009 in point 9 in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement:

b)    Article 24 (4) first subparagraph shall apply with the following adaptations:

When the accompanying documents referred to in article 24 (1) a) (iii) are issued by an EEA- EFTA-state, instead of the logo of the Union and the words “European Union”, they shall bear in the header the words “European Economic Area”.  

4. A new litra d), with the wording below, shall be inserted after the new litra c) in the adaptation text established to Regulation (EC) No 436/2009 in point 9 in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement:

d) The following text shall be inserted in Annex IXa B to the Regulation:

- in Norwegian:

a) for vin med BOB: "Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen", "nr. […, …] i E-Bacchus-databasen"

b) for vin med BGB: "Dette dokumentet attesterer riktigheten av den beskyttede geografiske betegnelsen", "nr. […, …] i E-Bacchus-databasen"

c) for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår: "Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007"

d) for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: "Dette dokumentet attesterer riktigheten av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007"

e) for vin uten BOB eller BGB, som markedsføres med angivelse av innhøstingsår og med angivelse av den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling: "Dette dokumentet attesterer riktigheten av innhøstingsåret og den (eller de) druesorten(e) som er brukt til vinfremstilling, jf. artikkel 118z i forordning (EF) nr. 1234/2007".

Draft explanatory note to the draft adaptation text amending the adaptation text established to Regulation (EC) No 436/2009 in point 9 in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement:

Amendments in litra a)

As a consequence of the amendments in Regulation (EC) No 436/2009 made by Regulation (EU) No 314/2012, the list of Articles referred to in litra a) in the adaptation text established to Regulation (EC) No 436/2009 in point 9 in Appendix 1 to Protocol 47 to the Agreement, should be updated.

New litra b)

When the accompanying documents referred to in article 24 (1) a) (iii) are issued by an EEA- EFTA-state, for the purposes of this Agreement, instead of the logo of the Union and the words “European Union”, they shall bear in the header the words “European Economic Area”.

New litra d)

As Annex IXa B to Regulation (EC) No 436/2009 contains specific text expressed in all the linguistic versions of the EU, for the purposes of this Agreement, the Icelandic and Norwegian linguistic versions should also be included in that Annex.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0314/2012
Basis rettsaktnr.: 1234/2007
Celexnr.: 32012R0314

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 13.04.2012
Frist returnering standardskjema: 25.05.2012
Dato returnert standardskjema: 06.12.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 112/2014
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart: 01.06.2012
Høringsfrist: 15.07.2012
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: